x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2564 เงินเข้าวันไหน เดือนนี้ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท

          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2564 จะได้รับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินตกเบิกเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท มาเช็กข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดกันเลย

          ในเดือนกันยายน 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้าบัตรหลายรายการ รวมถึงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แล้ว 

           นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนยังมีสิทธิ์ได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีกไม่เกิน 500-1,000 บาท ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (อ่านข่าว ผู้สูงอายุถือบัตรคนจน มีเฮ รัฐเตรียมจ่ายเงินพิเศษเพิ่มอีก 10 เดือน ได้เท่าไร เช็กเลย) โดยสามารถเช็กวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายนได้เลย

วันที่ 1 กันยายน 2564
ไข่ไก่

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 200 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการเพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีกจำนวน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมยอดไว้ในเดือนถัดไป

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

      ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น
 • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน
วันที่ 3 กันยายน 2564

เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบให้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ย้อนหลัง 10 เดือน ตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4.7 ล้านคน ดังนี้

      เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 (4 เดือน) และเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (จ่ายเดือนเว้นเดือน รวม 6 เดือน)

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับ 100 บาท/เดือน (รวม 10 เดือน คือ 1,000 บาท)
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับ 50 บาท/เดือน (รวม 10 เดือน คือ 500 บาท)

ดังนั้น ผู้สูงอายุจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มในเดือนกันยายน 2564 คือ

 • ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 200 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 500 บาท
 • ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 1,000 บาท
  โดยจะเริ่มโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และเงินส่วนนี้สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC หรือแอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ" ที่ร้านธงฟ้าได้ รวมทั้งสามารถกด ATM ออกมาใช้จ่ายได้

          * หมายเหตุ : ผู้ที่จะได้รับเงินต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ

วันที่ 18 กันยายน 2564
ค่าไฟ

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด
   

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

     วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

 • ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
 • หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด


          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบียน
วันที่ 22 กันยายน 2564

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

          - เงิน 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

          - เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านเพิ่มเติม บัตรคนจนล่าสุด
          หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสอบถามได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการขอบคุณข้อมูลจาก
กรมบัญชีกลาง, เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยพีบีเอส  
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2564 เงินเข้าวันไหน เดือนนี้ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท อัปเดตล่าสุด 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14:01:18 38,649 อ่าน
TOP