x close

เงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2564 ออม 3 เดือนกับแบงก์ไหนดี ได้ดอกเบี้ยถูกใจ

          เงินฝากประจำ 3 เดือน ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยเงินฝาก 2564 สูงสุดในชั่วโมงนี้ ตามมาเช็กกันเลย

          การฝากประจำเหมาะกับคนที่อยากเก็บออมเงินให้ได้ตามที่ตั้งใจ เพราะไม่สามารถถอนออกมาได้ก่อนครบกำหนด ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ฝากประจำ 3 เดือนขึ้นไป จนถึงระยะยาว 48-60 เดือน ส่วนใหญ่แล้วยิ่งฝากนานเท่าไรก็มีโอกาสจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงตามไปด้วย

          ทั้งนี้ สำหรับคนที่อยากเก็บเงินระยะสั้น ๆ สัก 3 เดือน วันนี้เรารวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารต่าง ๆ มาให้เปรียบเทียบกัน ลองมาดูกันว่าแบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2564)

ฝากประจำ 3 เดือน ปี 2564

เงื่อนไขของเงินฝากประจำ
 • เงินฝากประจำทั่วไปสามารถฝากกี่ครั้งก็ได้ โดยเงินที่ฝากแต่ละครั้งจะนับช่วงเวลาครบกำหนดแยกกัน เช่น ฝากประจำ 3 เดือน ครั้งแรกเดือนมกราคม เงินก้อนนี้จะครบกำหนดในเดือนเมษายน ถ้าเราฝากเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์ เงินก้อนนี้จะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม เป็นต้น
   
 • ต้องฝากครบกำหนดถึงจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศ หากผิดเงื่อนไข เช่น ถอนเงินออกมาก่อน อาจไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือได้รับดอกเบี้ยน้อยลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ
   
 • ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ย 1.00% จะได้รับดอกเบี้ยจริง 0.85% ต่อปี
9 อันดับเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูง

1. บัญชีเงินฝากประจำ Absolute ธนาคารซิตี้แบงก์

ฝากประจำ 3 เดือน ปี 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.25% ต่อปี

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคารที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากหรือมีเงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • ต้องเปิดบัญชีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสามารถเปิดบัญชีฝากประจำ Absolute ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • ไม่สามารถต่ออายุบัญชีฝากประจำ Absolute ได้ หากฝากครบกำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีทันที และโอนเงินฝากรวมทั้งดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข ธนาคารจะปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ และไม่ได้รับดอกเบี้ย


          * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564

          * รายละเอียดเพิ่มเติม citibank.co.th

2. บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ฝากประจำ 3 เดือน ปี 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 0.85% ต่อปี

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ปิดบัญชีก่อน 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
 • หากเงินฝากประจำครบกำหนดและไม่ได้มาถอนเงิน ธนาคารจะต่ออายุเงินฝากเป็นประเภทเดิม


          * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564

          * รายละเอียดเพิ่มเติม lhbank.co.th

3. บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ธนาคารไอซีบีซี ไทย

ฝากประจำ 3 เดือน ปี 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน Online Deposit : 0.75% ต่อปี

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีและฝากเงินด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง หรือโมบายแบงกิ้งของธนาคาร
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี แต่ต้องมากกว่า 0 บาท และไม่จำกัดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ
 • ไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชี โดยต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เท่านั้น เพื่อใช้รองรับการฝากและถอนเงิน
 • สามารถฝากเงินเพิ่มได้โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
 • การถอนเงิน ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน สามารถเลือกได้ว่าจะให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำ ตามระยะเวลาการฝากเงินที่เลือก


          * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564

          * รายละเอียดเพิ่มเติม icbcthai.com

4. บัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก ธนาคารไอซีบีซี ไทย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 0.70% ต่อปี

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการถอนเงินก่อนครบกำหนดในช่วงระยะเวลาที่ฝากจริง


          * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564

          * รายละเอียดเพิ่มเติม icbcthai.com

5. บัญชีเงินฝากประจำเคเคพี ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ฝากประจำ 3 เดือน ปี 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน
ไม่เกิน 1 ร้อยล้านบาท : 0.65%
มากกว่า 1 ร้อยล้านบาทขึ้นไป : 0.50%

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท รับฝากครั้งต่อไป 5,000 บาท
 • การถอนเงินบัญชีฝากประจำไม่สามารถถอนบางส่วนได้ ต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ
 • ถอนก่อนครบ 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • เมื่อครบกำหนดฝากเงิน ธนาคารจะต่ออายุบัญชีโดยอัตโนมัติตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม


          * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

          * รายละเอียดเพิ่มเติม bank.kkpfg.com

6. บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารทิสโก้

ฝากประจำ 3 เดือน ปี 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 0.65% ต่อปี

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 20,000 บาท ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุด
 • ถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันเริ่มฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย


          * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564

          * รายละเอียดเพิ่มเติม tisco.co.th

7. บัญชีเงินฝากประจำ ธอส.

ฝากประจำ 3 เดือน ปี 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 0.50% ต่อปี

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท จำนวนเงินฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 • ฝาก-ถอนได้ทุกสาขา
 • ไม่ต้องมีบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ย
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากไม่มาปิดบัญชี ธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจำ 3 เดือนอัตโนมัติ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น


          * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

          * รายละเอียดเพิ่มเติม ghbank.co.th

8. บัญชีเงินฝากประจำ ธ.ก.ส.

ฝากประจำ 3 เดือน ปี 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 0.50% ต่อปี

เงื่อนไข

 • รับฝากตั้งแต่บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นให้ตามเงื่อนไขของประเภทเงินฝากประจำ


          * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

          * รายละเอียดเพิ่มเติม baac.or.th

9. บัญชีทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 3 เดือน

ฝากประจำ 3 เดือน ปี 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 3 เดือน : 0.50% ต่อปี

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • ยอดเงินฝากทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีที่เปิดชื่อร่วมกับผู้อื่น มียอดรวมกันไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อรายลูกค้าต่อระยะเวลาฝาก
 • จ่ายดอกเบี้ยใน 7 วัน นับจากวันที่ฝากเงินแต่ละครั้ง โดยนำเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่แจ้งความประสงค์ไว้ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 • การถอนก่อนครบกำหนด จะต้องถอนทั้งจำนวน (ตามรายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้
 • กรณีถอนก่อน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย โดยหักดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายให้ไปแล้ว พร้อมภาษี ณ ที่จ่าย (หากมี) จากยอดเงินฝาก
 • เมื่อเงินฝากประจำครบกำหนด ธนาคารจะทำการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากประจำ ทีทีบี ดอกเบี้ยด่วน (ตามระยะเวลาฝากเดิม)


          * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

          * รายละเอียดเพิ่มเติม ttbbank.com

สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน
ฝากประจำ 3 เดือน

          สำหรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากสนใจบัญชีเงินฝากของธนาคารไหน สามารถสอบถามและตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดจากธนาคารอีกครั้ง
หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2564
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2564 ออม 3 เดือนกับแบงก์ไหนดี ได้ดอกเบี้ยถูกใจ อัปเดตล่าสุด 22 เมษายน 2565 เวลา 11:26:56 48,748 อ่าน
TOP