x close

ประกันโควิดจ่ายไหม ถ้าติดเชื้อเสียชีวิต แต่แพทย์ ชี้ ตายเพราะสาเหตุอื่น ?

           เคลมประกันโควิดได้ไหม บริษัทประกันจะจ่ายหรือเปล่า เมื่อใบรับรองแพทย์ไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตเพราะ COVID-19 ใครทำประกันไว้ มาคลายข้อสงสัยกัน

          ประกันโควิดขายดิบขายดีหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยรุนแรงขึ้น ซึ่งนอกจากแผนยอดฮิตอย่างเจอ จ่าย จบ แล้ว ยังมีกรมธรรม์ที่ครอบคลุมกรณีการติดเชื้อ COVID-19 จนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตด้วย

          อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าบางเคส แพทย์ไม่ได้ลงความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะติดเชื้อโควิด 19 แต่ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่น นำมาซึ่งความสงสัยว่า แล้วแบบนี้จะเคลมประกันโควิด 19 ได้หรือไม่ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินหรือเปล่า ลองไปหาคำตอบกัน

เคลมประกันได้ไหม ถ้าไม่ระบุว่าเสียชีวิต เพราะ COVID-19
ประกันโควิด

          กรณีซื้อความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเอาไว้ แล้วเกิดติดเชื้อจนเสียชีวิตขึ้นมาจริง ๆ แต่แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น ปอดอักเสบ ไตวาย ระบบหายใจล้มเหลว ฯลฯ นั้น 

          ประเด็นนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ข้อมูลว่า บริษัทประกันภัยไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายเคลมประกันภัยโควิดได้ แม้แพทย์จะไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตเพราะโควิด 19 เนื่องจากการติดเชื้อโควิด เป็นสาเหตุหรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะดังกล่าว ถือว่าเป็นการเสียชีวิตที่สืบเนื่องจากกระบวนการรักษาโควิด

          ดังนั้น หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเกี่ยวเนื่องจากภาวะการติดเชื้อโควิด บริษัทจะต้องจ่ายเคลมประกันภัยโควิดตามความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต โดยให้ยื่นเอกสารสำเนาใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโควิด 19 พร้อมผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อแสดงให้บริษัททราบถึงสาเหตุการเสียชีวิต

          แต่หากบริษัทประกันปฏิเสธจ่ายสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าแพทย์ไม่ได้ชี้ว่าเสียชีวิตจากโควิด บริษัทจะต้องมีเอกสารชี้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงปฏิเสธการคุ้มครอง ซึ่งผู้รับผลประโยชน์สามารถนำเอกสารนี้ไปประกอบการยื่นร้องเรียนต่อ คปภ. ได้

วิธีเคลมประกันโควิด กรณีเสียชีวิต
ประกันโควิด

          เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตจากการติดโควิด 19 ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์ หรือทายาทตามกฎหมาย (กรณีที่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องเคลมประกัน ซึ่งหากทำประกันครอบคลุมการเสียชีวิตจากโควิดไว้หลายฉบับ ก็สามารถยื่นเคลมประกันได้ทุกฉบับ (โดยต้องอยู่ภายในเงื่อนไขว่าผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิโดยสุจริต)

          สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการเคลมประกันอาจแตกต่างกันในแต่ละบริษัท แต่โดยส่วนใหญ่จะต้องใช้เอกสารเหล่านี้

  • ใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย
  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทประกันภัย)
  • ใบรับรองแพทย์ / ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ เพื่อรับโอนเงินเข้าบัญชี
  • เอกสารอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท
เคลมประกันนานไหม เมื่อไรจะได้รับเงิน ?
          บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีกตามจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว
          อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ จากบริษัทประกันภัย หรือหากติดปัญหาตรงไหน ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่สามารถเคลมประกันได้ สามารถแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ เว็บไซต์ oic.or.th

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (1), (2), (3), (4)  
สํานักงาน คปภ. oic station  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันโควิดจ่ายไหม ถ้าติดเชื้อเสียชีวิต แต่แพทย์ ชี้ ตายเพราะสาเหตุอื่น ? อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:23:48 36,155 อ่าน
TOP