x close

มาตรการลดค่าน้ำ ลดค่าไฟ 2 เดือน บางบ้านใช้ไฟฟรี 90 หน่วย ใครบ้างดูเลย

          ครม. อนุมัติมาตรการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ได้ส่วนลดตามปริมาณการใช้ ส่วนค่าน้ำลด 10% เฉพาะบ้านอยู่อาศัยกิจการขนาดเล็ก นาน 2 เดือน

ลดค่าไฟ, ลดค่าน้ำ

        วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2564 ดังนี้

         มีผลในรอบบิลเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

ลดค่าไฟ, ลดค่าน้ำ

ลดค่าไฟฟ้า

ใครได้สิทธิ์บ้าง

          บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมราชการและรัฐวิสาหกิจ)

ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

          ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 จะคิดค่าไฟฟ้าตามการใช้ไฟฟ้าจริง แต่หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าดังนี้

          1. ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564

          2. ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50

          3. ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าขอใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม


ลดค่าไฟ, ลดค่าน้ำ

ลดค่าน้ำประปา

          ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มาตรการลดค่าน้ำ ลดค่าไฟ 2 เดือน บางบ้านใช้ไฟฟรี 90 หน่วย ใครบ้างดูเลย อัปเดตล่าสุด 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:42:18 94,507 อ่าน
TOP