x close

มาตรการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ช่วงโควิด 2564 เช็กเงื่อนไข ใช้แค่ไหนต้องจ่ายเท่าไร บ้านไหนฟรี !

          บ้านไหนได้ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วงโควิด 19 ระบาดในปี 2564 กันบ้าง มาตรวจสอบรายละเอียด พร้อมคำนวณว่าต้องจ่ายค่าไฟ ค่าน้ำ เท่าไร
          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ค่อนข้างรุนแรงจนมีการประกาศล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ ส่งผลให้หลายคนต้องอยู่บ้าน และ Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงออกไปรับเชื้อ ซึ่งนั่นก็ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภาครัฐจึงเข้าช่วยเหลือด้วยการออก มาตรการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา หลายระลอก ตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 และล่าสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

          ว่าแต่...บ้านไหนจะได้ใช้ไฟฟรี น้ำฟรี หรือได้ส่วนลดเท่าไรบ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เรารวบรวมมาสรุปให้ทราบกันตรงนี้
มาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วงโควิด 2564
ลดค่าไฟ

     ระยะเวลาดำเนินการมาตรการจะอยู่ในช่วง 2 เดือน คือ

 • รอบบิลเดือนกรกฎาคม 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2564)
 • รอบบิลเดือนสิงหาคม 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 13 กันยายน 2564)


        โดยใช้บิลเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2564) เป็นเดือนฐานในการคำนวณ ซึ่งจะมีทั้งบ้านที่ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี และได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ใช้ไฟฟรี

ประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไป

          สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 (การไฟฟ้านครหลวง) และ 1.1.1 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จะได้รับส่วนลดคือ

 • ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในรอบเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564
 • ตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป คิดค่าไฟตามปกติ
   

ประเภทกิจการขนาดเล็ก

          สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 2.1 และ 2.2 (การไฟฟ้านครหลวง) โดยไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จะได้รับส่วนลดคือ

 • ใช้ไฟฟรี 100 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564
 • ตั้งแต่หน่วยที่ 101 เป็นต้นไป คิดค่าไฟตามปกติ
ลดค่าไฟ

กลุ่มที่ 2 ลดค่าไฟ

          สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1.2 และ 1.2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 1.2 และ 1.3 (การไฟฟ้านครหลวง) คือ 

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน 
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use)

 

ได้ส่วนลดเท่าไร 

          คำนวณค่าไฟจากเดือนฐาน คือยึดจากรอบบิลในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 4 กรณี คือ

1. ใช้ไฟน้อยกว่า หรือเท่ากับรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          จะคิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ 

      ตัวอย่าง 

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ขณะที่ในรอบบิลเดือนกรกฎาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไปเพียง 200 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 200 หน่วย 
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ขณะที่ในรอบบิลเดือนกรกฎาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 400 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

 

2. ใช้ไฟฟ้ามากกว่ารอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่เกิน 500 หน่วย

          คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

      ตัวอย่าง 

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนสิงหาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 450 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนกุมภาพันธ์
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนสิงหาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 500 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

 

3. ใช้ไฟฟ้ามากกว่ารอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเกิน 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย

          จะคิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนหน่วยที่เกินมาให้จ่ายเพียง 50%

          ตัวอย่าง 
          เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนสิงหาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 900 หน่วย จะคิดค่าไฟดังนี้
          คิดค่าไฟ 400 หน่วย เท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ + ส่วนเกินจากเดือนสิงหาคม 500 หน่วย ให้จ่าย 50%
          เท่ากับต้องจ่ายเงินในรอบบิลเดือนสิงหาคม 400 หน่วย + 250 หน่วย = 650 หน่วย

 

4. ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วยขึ้นไป

          จะคิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนหน่วยที่เกินมาให้จ่าย 70%

          ตัวอย่าง 
          เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนสิงหาคม ใช้ไฟฟ้าไป 1,200 หน่วย จะคิดค่าไฟดังนี้

          คิดค่าไฟ 400 หน่วย เท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ + ส่วนที่เกินมา 800 หน่วย ให้จ่าย 70%
          เท่ากับต้องจ่ายเงินในรอบบิลเดือนสิงหาคม 400 หน่วย + 560 หน่วย = 960 หน่วย

วิธีตรวจสอบว่าบ้านเราได้สิทธิ์ลดค่าไฟหรือไม่

          หากบ้านไหนได้สิทธิ์ จะได้รับส่วนลดอัตโนมัติ โดยตรวจสอบได้จากช่องทางต่าง ๆ คือ

1. บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 

2. ตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์

การไฟฟ้านครหลวง (สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี)

 • เว็บไซต์ mea.or.th 
 • แอปพลิเคชัน MEA Smart Life  
 • Line : MEA Connect

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำหรับจังหวัดอื่น ๆ)

 • เว็บไซต์ pea.or.th 
 • แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
มาตรการลดค่าน้ำประปา ช่วงโควิด 2564
ลดค่าน้ำ

ใครได้สิทธิ์

            ผู้ใช้น้ำประปา ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร ฯลฯ ผู้ใช้น้ำประปา ประเภทกิจการขนาดเล็ก เช่น กิจการ ร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำไม่เกิน ¾ นิ้ว หรือ 6 หุน 

            โดยได้สิทธิ์ทั้งพื้นที่ของการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ได้ส่วนลดเท่าไร

          ได้ส่วนลดค่าน้ำประปา 10% อัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่ออกในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)

วิธีตรวจสอบว่าบ้านเราได้สิทธิ์ลดค่าน้ำหรือไม่
          สามารถดูได้จากบิลแจ้งค่าน้ำประปา ดังนี้

          ทั้งนี้ หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามศูนย์บริการข้อมูล หรือเฟซบุ๊กของหน่วยงานที่เราใช้ไฟฟ้าหรือน้ำประปาได้เลย

 

 

ประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วงโควิด 19

 

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก
การไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA) 
การประปาส่วนภูมิภาค  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มาตรการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ช่วงโควิด 2564 เช็กเงื่อนไข ใช้แค่ไหนต้องจ่ายเท่าไร บ้านไหนฟรี ! อัปเดตล่าสุด 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:19:06 56,942 อ่าน
TOP