x close

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ง่าย ๆ 3 วิธี เช็กให้ชัวร์ ที่ไหนว่าง ที่ไหนเต็ม !

          อยากเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ต้องทำยังไง สามารถย้ายไปใช้สิทธิประกันสังคมที่ไหนได้บ้าง มาเช็กรายชื่อสถานพยาบาลที่ยังเปิดรับผู้ประกันตนก่อนเลย
          ในแต่ละปี บางคนอาจย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงาน จึงไม่สะดวกที่จะใช้สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลแห่งเดิม สำนักงานประกันสังคมจึงเปิดโอกาสให้เราสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ต้องการใช้สิทธิได้ แต่จะเปลี่ยนได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้น หากใครอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2565 ลองอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้
เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

ข้อควรรู้...เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565

ใครใช้สิทธิเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ ?

  • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 
  • ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ จึงสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน และกรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้ว จะยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ได้เมื่อไร ?

          ตามปกติจะเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี แต่สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป

          ดังนั้น ผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2565 สามารถยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมระหว่างปีได้ไหม ?

         กรณีที่เรามีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตนไม่ได้เลือกสถานพยาบาลเอง และไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลนอกช่วงเวลาที่กำหนดให้เปลี่ยนระหว่างปีได้ คือนอกเหนือจากช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ในแต่ละปี

          อย่างไรก็ตาม กรณีเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ต้องยื่นเรื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ทำงานประจำ

เลือกโรงพยาบาลประกันสังคมไหนได้บ้าง ?

          ต้องเลือกสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่ทำงานอยู่ หรือพักอาศัยอยู่จริง หรือพักอาศัยในเขตจังหวัดรอยต่อเท่านั้น 

วิธียื่นเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

          สามารถดำเนินการย้ายโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ 3 วิธี คือ
1. ยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคม
          โดยดาวน์โหลดแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) (คลิกดาวน์โหลด) กรอกข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ
2. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

เข้าเว็บไซต์ sso.go.th เลือก "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน / สมัครสมาชิก"

 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

          กรณีเคยลงทะเบียนแล้วให้กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้ "สมัครสมาชิก" โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอน แล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบ

 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

ระบบจะมาที่หน้าตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ให้เราเลือก "ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล"

 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

กรอกข้อมูลสถานพยาบาลที่ต้องการย้ายสิทธิไป และกดยอมรับข้อตกลง

 

3. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect
เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

          ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect ของสำนักงานประกันสังคม จากนั้นลงชื่อเข้าสู่ระบบ (คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้ลงทะเบียนก่อน)

 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

เลือก "เปลี่ยนโรงพยาบาล" 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

กรอกข้อมูล และเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยน

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

อ่านหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ จากนั้นกด "ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง" และ "ยืนยัน"

 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

  • กรณีไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม จะใช้แบบฟอร์ม สปส.9-02 และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณีเปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ สามารถเปลี่ยนเองได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร

กรณีไม่ได้สิทธิในโรงพยาบาลที่เลือกไว้

          หากเราเลือกเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลหนึ่ง แต่กลับไม่ได้สิทธิในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ และมีรายชื่ออยู่ที่โรงพยาบาลอื่นแทน อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลที่เราเลือกนั้นรับผู้ประกันตนครบเต็มจำนวนแล้ว หรือโรงพยาบาลแห่งนั้นยังไม่ได้เปิดรับผู้ป่วยประกันสังคม กรณีนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. 1506

เริ่มใช้สิทธิที่โรงพยาบาลใหม่ได้เมื่อไร ?

หลังจากยื่นเรื่องแล้ว เราสามารถใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ตามเงื่อนไข ดังนี้

  • กรณีสำนักงานประกันสังคม รับเอกสารขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 (ก่อน 16.30 น. ของวันที่ 15) เราจะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 16 ของเดือนนั้น
     
  • กรณีสำนักงานประกันสังคม รับเอกสารขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน (ก่อน 16.30 น. ของวันสุดท้ายของเดือน) เราจะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
เช็กรายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม
ที่ไหนยังว่างอยู่บ้าง ?
          จากข้อมูลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประกันสังคม และเปิดรับผู้ประกันตนได้อีกจำนวน 89 แห่ง ดังนี้ 
ประกันสังคม

ภาพจาก : สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม

ภาพจาก : สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม

ภาพจาก : สำนักงานประกันสังคม

          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th หรือสายด่วน 1506
หากต้องการใช้สิทธิที่โรงพยาบาลเดิม ทำอย่างไร ?

          สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งเดิม ไม่ต้องการย้ายโรงพยาบาล สามารถใช้สิทธิที่โรงพยาบาลเดิมต่อเนื่องได้เลย โดยไม่ต้องทำเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลแต่อย่างใด

        ทั้งนี้ สามารถเช็กสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน SSO Connect สามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ลองไปเช็กสิทธิประกันสังคมของตัวเองกันดูนะคะ หรือหากสงสัยตรงไหน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. สายด่วน 1506 เพื่อไขข้อข้องใจ

 

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 17 มีนาคม 2565

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานประกันสังคม    
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ง่าย ๆ 3 วิธี เช็กให้ชัวร์ ที่ไหนว่าง ที่ไหนเต็ม ! อัปเดตล่าสุด 17 มีนาคม 2565 เวลา 17:38:30 281,970 อ่าน
TOP