x close

ลงทะเบียนเกษตรกร ฉบับเต็ม รับเงิน 15,000 เกณฑ์อย่างไร-ยื่นที่ไหน ดูเลย

            ลงทะเบียนเกษตรกร กับเกณฑ์ง่าย ๆ เพื่อขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 15,000 บาท หากทำอาชีพตามนี้ ลงทะเบียนได้เลย
ลงทะเบียนเกษตรกร

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

            จากกรณีที่ทั่วโลกประสบภาวะวิกฤต COVID-19 และทำให้รัฐบาลได้เยียวยาประชาชนผ่านโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งผู้ที่เป็นเกษตรกรนั้นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นกัน โดยผ่านการลงทะเบียนเกษตรกร

            อย่างไรก็ตาม หากท่านสงสัยว่าอาชีพที่ท่านทำนั้น ตรงกับหลักเกณฑ์ของการที่จะเป็นเกษตรกรหรือไม่ วันนี้ กระปุกดอทคอม มีคำตอบมาแล้ว โดยอ้างอิงจากคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ฉบับปี 2561

ต้องทำอาชีพแบบไหน ถึงจะเข้าเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

          1) การทำนา หรือทำไร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป
          2) การปลูกผัก หรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไป
          3) การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่สิบห้าต้นขึ้นไป
          4) การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่สิบห้าต้นขึ้นไป
          5) การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
          6) การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
          7) การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป
          8) การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ห้าสิบตัวขึ้นไป
          9) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
          10) การทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป
          11) การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน
          12) การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่น ๆ หมายความว่า การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
ลงทะเบียนเกษตรกร

ภาพจาก Chanwit Issarasuwipakorn / Shutterstock.com

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

          1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้

          2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน
ส่วนการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซํ้าซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กำหนด

          3. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

สถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

- หากท่านเป็นเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่

          - สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่
          - อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
          - กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application ได้ด้วยตนเอง

ลงทะเบียนเกษตร เปิดวิธี ทำผ่านแอปฯ Farmbook เพื่อรับเงิน เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท

ลงทะเบียนเกษตรกร

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

หากท่านเป็นเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่

          - ให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมีแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอำเภอ ให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อำเภอที่มีจำนวน
แปลงมากที่สุด)

          - กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน FAARMis Application เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อม ๆ กันในคราวเดียวได้
(เฉพาะพื้นที่ที่มี Internet)

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

          - เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
          - เกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง

ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก farmer.doae.go.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ลงทะเบียนเกษตรกร ฉบับเต็ม รับเงิน 15,000 เกณฑ์อย่างไร-ยื่นที่ไหน ดูเลย โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2563 เวลา 15:00:28 412,657 อ่าน
TOP