x close

กยศ. ช่วยลูกหนี้บรรเทาพิษโควิด 19 ลดหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท-พักชำระหนี้ 2 ปี

          กยศ. ช่วยลูกหนี้บรรเทาผลกระทบโควิด 19 กับ 7 มาตรการ ลดหักเงินเดือนลูกหนี้เอกชน เหลือเดือนละ 10 บาท พร้อมชะลอยึดทรัพย์-ขายทอดตลาด ลดเบี้ยปรับ 75-80% คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พักชำระหนี้ 2 ปี


          วันที่ 1 เมษายน 2563 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีทั้งหมด 7 มาตรการ ดังนี้


          มาตรการที่ 1 : ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน สำหรับผู้กู้ยืมทุกรายในกลุ่มหน่วยงานเอกชน

          มาตรการที่ 2 : ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5%  สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดนาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 

          มาตรการที่ 3 : ชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืม หรือผู้ค้ำประกันทุกคดี ยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ

          มาตรการที่ 4 :
งดการขายทอดตลาด สำหรับผู้กู้ยืม หรือผู้ค้ำประกันที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด โดยกองทุนจะยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดทุกรายไปจนถึงสิ้นปี 2563 แต่จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืม หรือผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ 

          มาตรการที่ 5 : ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว

          - กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ให้ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

          - กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ กยศ. โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี

          มาตรการที่ 6 :
ลดเบี้ยปรับ 75% เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยขยายระยะเวลาเดิมไปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

          มาตรการที่ 7 :
สำหรับลูกหนี้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสถานะยังไม่ถูกดำเนินคดี จะได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้ได้ 2 ปี แบ่งเป็น

          - กรณีผู้กู้ยืมผ่อนชำระเป็นรายปี ให้กลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และงวดที่เหลือในปีถัดไป

          - กรณีผู้กู้ยืมผ่อนชำระเป็นรายเดือน ให้ผ่อนผันการชำระหนี้ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ

          โดยในระหว่างพักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ พร้อมหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้าและงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผัน จนกว่าจะสิ้นสุด โดยผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ กยศ. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กยศ. ช่วยลูกหนี้บรรเทาพิษโควิด 19 ลดหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท-พักชำระหนี้ 2 ปี อัปเดตล่าสุด 20 เมษายน 2563 เวลา 10:22:37 52,188 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP