x close

เช็กเลย ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ใครได้รับสิทธิ์บ้าง

        แม่ค้าออนไลน์ บริษัทต่าง ๆ มีเฮ รัฐลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เป็น 1.5% และมาดูกันว่า คนที่ได้รับสิทธิ์ มีใครบ้าง


ลดภาษี
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

        วันที่ 30 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ประกาศให้ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

        โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการลดภาษีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

        1. (ก) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ และมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร

        ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : โดยผู้ที่อยู่ในมาตรา 40 (2) ต้องดูในส่วนของผู้รับ ที่เป็นนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนเท่านั้น ไม่รวมไปถึงบุคคลธรรมดา อันได้แก่ เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน ค่าคอมมิชชั่น เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

              เช่น กรณีที่ท่านเป็นเซลส์ของบริษัท ที่มีคอมมิชชั่น ท่านจะไม่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เพราะถือเป็นผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) หรือหากท่านเป็นมนุษย์เงินเดือน รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ก็ไม่เข้าข่ายนี้เช่นกัน

              เช่นเดียวกัน หากท่านเป็นพริตตี้ รับรีวิวสินค้า ได้เงินจากการขายตรง เบี้ยประชุม ค่าสอนโรงเรียนเอกชน รับจ้างแปลเอกสาร ที่จ้างมาเป็นครั้ง ๆ ท่านก็ยังถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เช่นเดิม

              ท่านจะได้รับประโยชน์จากกรณีนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้มีการจ้างอีกบริษัทหนึ่งให้มาทำงานให้ เช่น บริษัท A จ้างบริษัท B ให้แปลเอกสาร แบบนี้จากที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % จะถูกหักแค่ 1.5%


        2. การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้จากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อย่างอื่น ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ และมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร

        ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : โดยผู้ที่อยู่ในมาตรา 40 (3) คือบริษัทที่ได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ เช่น ลิขสิทธิ์เพลง บทประพันธ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกม ภาพ รวมไปถึงชื่อเสียงทางการค้า แต่เฉพาะบริษัทเท่านั้น

        ยกตัวอย่าง หากท่านเป็นบุคคลธรรมดา เขียนเพลง และได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์เพลง ท่านยังคงต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายเท่าเดิม

        แต่หากท่านเป็นบริษัทที่ถือครองลิขสิทธิ์เพลง ท่านจะได้รับประโยชน์ จ่ายภาษี ณ ที่จ่ายเพียง 1.5%

        3. การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) และ (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ และมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร

        ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : โดยผู้ที่อยู่ในมาตรา 40 (6) ได้แก่ คนที่อยู่ในวิชาชีพอิสระ เช่น  ทนายความ บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล นักเทคนิค ฯลฯ) วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ศิลปิน และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ

        และคนที่อยู่ในมาตรา 40 (7) ได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้รับงานจ้างต่าง ๆ

        4. การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้จากการจ้างทำของ การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย และการให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ใน (3) (15) (16) และ (17)

        แต่ไม่รวมถึง การจ่ายค่าบริการของโรงแรม ค่าบริการของภัตตาคาร และค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ และมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร

        ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : โดยผู้ที่อยู่ในมาตรา 40 (8) ได้แก่ คนที่ได้รับกำไรจากการขายกองทุนรวม ขายอสังหาริมทรัพย์ ได้รับเงินปันผล ได้รับเงินจากการชิงรางวัล 

        เช่น ท่านชิงโชคได้รับรถ 1,000,000 บาท จากเดิมที่ท่านจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก็เสียเพียง 1.5% แทน


ลดภาษี
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเลย ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ใครได้รับสิทธิ์บ้าง อัปเดตล่าสุด 31 มีนาคม 2563 เวลา 18:12:39 184,713 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP