x close

ร้านค้าเช็กเลย ! วิธีสมัครร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ แจกเงินเที่ยว ต้องลงทะเบียนอย่างไร

          ชิม ช้อป ใช้ เปิดรับสมัครร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม เข้าร่วมโครงการแล้ว เช็กก่อนเลยว่าต้องลงทะเบียนอย่างไร สมัครได้ที่ไหนบ้าง
          "มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้" ที่รัฐบาลแจกเงิน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จำนวน 10 ล้านสิทธิ์ รวมทั้งให้เงินชดเชย (Cash Back) คืนอีก 15% สำหรับการใช้จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาท (ยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท) ไม่เพียงจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น แต่สำหรับผู้ประกอบการ และร้านค้าทั่วประเทศ ก็สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน
ชิมช้อปใช้

ภาพจาก THANAN KONGDOUNG / Shutterstock.com

          และทางกรมบัญชีกลางได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมมาตรการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับร้านค้า หรือผู้ประกอบการรายใด ต้องการสมัครเข้าร่วม "มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้" ลองมาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ กันก่อนว่าสามารถสมัครได้หรือไม่ และต้องลงทะเบียนอย่างไร สมัครได้ที่ไหนบ้าง

ร้านประเภทไหน สมัครร่วมโครงการได้ ?
          ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ประกอบด้วย

ร้านค้าประเภทชิม ช้อป ใช้

 • ร้านประเภท "ชิม" เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่ม
 • ร้านประเภท "ช้อป" โดยต้องเป็นร้านค้าท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้า OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน
 • ร้านประเภท "ใช้" สำหรับบริการให้ที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านสปา ร้านให้เช่ายานพาหนะสำหรับการท่องเที่ยว การบริการนำเที่ยวในพื้นที่ (ไกด์) เป็นต้น

ร้านธงฟ้าประชารัฐ

          โดยเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC อยู่แล้ว

ร้านค้าทั่วไป

          เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปฯ "ถุงเงินประชารัฐ" เดิมอยู่แล้ว
สมัครเข้าร่วมโครงการได้เมื่อไร
          รับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมโครงการ "ชิม ช้อป ใช้" ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ไหน
 • ส่วนภูมิภาค : สมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด ทั่วประเทศ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) : สมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) เวลา 08.30–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
   
  ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ทางกรมบัญชีกลางได้เปิดจุดรับสมัครนอกสถานที่ 10 แห่งใน กทม. แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกแล้ว และเปลี่ยนเป็นการจัดทีมหมอคลัง ลงพื้นที่ไปรับสมัคร ณ สถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมทั้งจัดจุดรวมพลผู้ประกอบการ ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ให้มาสมัคร ณ สถานที่ที่กรมบัญชีกลางกำหนดแทน เพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้น
ใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
 • หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
   
 • กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต สามารถให้หน่วยงานเซ็นรับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
   
 • บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดบัญชีได้ ณ จุดบริการรับสมัคร
   
 • กรณีมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ให้พยานเซ็นชื่อรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วย
   
 • สมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน"
   
 • แบบฟอร์มการสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง หรือจุดให้บริการ
วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้ประกอบการประเภทชิม ช้อป ใช้

          นำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ยื่นได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง หรือ ณ จุดให้บริการนอกสถานที่ทั้ง 10 แห่ง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC

           หากเป็นร้านที่มีข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้ว ทางธนาคารกรุงไทยจะนำข้อมูลเข้าระบบให้อัตโนมัติ และดาวน์โหลดแอปถุงเงินได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครใหม่แล้ว

สำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปฯ ถุงเงินประชารัฐอยู่แล้ว

 • ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่
 • ธนาคารกรุงไทยจะส่ง SMS เพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" เวอร์ชั่นใหม่ให้ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถกดยืนยันการอัปเดต เพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ทันที
   

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถขอรับแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงถึงการเข้าร่วมมาตรการชิม ช้อป ใช้ ได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด

วิธีใช้แอปพลิเคชัน "ถุงเงิน"
ชิมช้อปใช้

ชิมช้อปใช้

          1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ถุงเงิน และลงทะเบียนให้เรียบร้อย

ดาวน์โหลดแอปฯ ถุงเงิน สำหรับ Android

          2. เมื่อต้องการรับชำระเงิน ให้กดปุ่ม "สแกนรับเงิน" และสแกน QR Code จากแอปฯ เป๋าตัง

          3. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการรับชำระ แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"

               - กรณีผู้จ่ายใช้สิทธิ์ชิม ช้อป ใช้ 1,000 บาท แอปฯ จะแสดงวงเงินคงเเหลือ
               - กรณีผู้จ่ายเลือกกระเป๋า G-Wallet จะไม่แสดงเงินคงเหลือ หากจำนวนเงินในกระเป๋าไม่พอ จะไม่สามารถกดปุ่ม "ถัดไป" ได้

          4. รอผลการชำระเงิน ระบบจะขึ้นข้อความแสดงการชำระเงินสำเร็จ
 

ร้านค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าและบริการเมื่อไร
          G-Wallet 1 : วงเงิน 1,000 บาท จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีร้านค้าไม่เกินเวลา 21.00 น. ของวันทำการถัดไป
          G-Wallet 2 : วงเงินที่ประชาชนเติมเองเพื่อซื้อสินค้า ร้านค้าจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไปไม่เกิน 06.00 น. ของทุกวัน

            หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
            - วิธีลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้  : สำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2270-6400 กด 7
            - วิธีลงทะเบียนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และ "ถุงเงิน" : ธนาคารกรุงไทย โทร 0-2111-1144

* อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 กันยายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
กรมบัญชีกลาง, ชิมช้อปใช้, การเงินการธนาคาร, สำนักข่าวไทย 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ร้านค้าเช็กเลย ! วิธีสมัครร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ แจกเงินเที่ยว ต้องลงทะเบียนอย่างไร โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:54:39 86,972 อ่าน
TOP