x close

ร้านค้าเช็กเลย ! วิธีสมัครชิมช้อปใช้ ลงทะเบียนแอปฯ ถุงเงิน อย่างไร

          ชิม ช้อป ใช้ เปิดรับสมัครร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม เข้าร่วมโครงการอีกรอบแล้ว เช็กก่อนเลยว่าต้องลงทะเบียนอย่างไร สมัครได้ที่ไหนบ้าง
          "มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้" ที่รัฐบาลแจกเงิน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จำนวน 10 ล้านสิทธิ์ รวมทั้งให้เงินชดเชย (Cash Back) คืนอีก 15-20% สำหรับการเติมเงินใช้จ่ายจากกระเป๋าช่อง 2 ไม่เพียงจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น แต่สำหรับผู้ประกอบการ และร้านค้าทั่วประเทศ ก็สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน
ชิมช้อปใช้

ภาพจาก THANAN KONGDOUNG / Shutterstock.com

          และทางกรมบัญชีกลางได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมมาตรการนี้อีกรอบแล้ว เพื่อรองรับชิมช้อปใช้ เฟส 2 และเฟส 3 สำหรับร้านค้า หรือผู้ประกอบการรายใด ต้องการสมัครเข้าร่วม "มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้" ลองมาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ กันก่อนว่าสามารถสมัครได้หรือไม่ และต้องลงทะเบียนอย่างไร สมัครได้ที่ไหนบ้าง

ร้านประเภทไหน สมัครร่วมโครงการได้ ?
          ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ประกอบด้วย

ร้านค้าประเภทชิม ช้อป ใช้

 • ร้านประเภท "ชิม" เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่ม
 • ร้านประเภท "ช้อป" โดยต้องเป็นร้านค้าท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้า OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน
 • ร้านประเภท "ใช้" สำหรับบริการให้ที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านสปา ร้านให้เช่ายานพาหนะสำหรับการท่องเที่ยว การบริการนำเที่ยวในพื้นที่ (ไกด์) เป็นต้น

ร้านธงฟ้าประชารัฐ

          โดยเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC อยู่แล้ว

ร้านค้าทั่วไป

         - เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปฯ "ถุงเงินประชารัฐ" เดิมอยู่แล้ว
         - ร้านขายสินค้าและบริการทั่วไป (ใช้ได้เฉพาะ G-wallet 1 เท่านั้น)
สมัครเข้าร่วมโครงการได้เมื่อไร
          ล่าสุดได้มีการขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" เฟส 3 โดยจะเปิดรับสมัครอีกรอบในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 15 มกราคม 2563 เพื่อให้มีร้านค้ารองรับกับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์และเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ไหน
 • ส่วนภูมิภาค : สมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด ทั่วประเทศ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) : สมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) เวลา 08.30–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
   
ใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
 • หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
   
 • กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต สามารถให้หน่วยงานเซ็นรับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
   
 • บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดบัญชีได้ ณ จุดบริการรับสมัคร
   
 • กรณีมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ให้พยานเซ็นชื่อรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วย
   
 • สมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน"
   
 • แบบฟอร์มการสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง cgd.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง หรือจุดให้บริการ
วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้ประกอบการประเภทชิม ช้อป ใช้

          นำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ยื่นได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง 

สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC

           หากเป็นร้านที่มีข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้ว ทางธนาคารกรุงไทยจะนำข้อมูลเข้าระบบให้อัตโนมัติ และดาวน์โหลดแอปถุงเงินได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครใหม่แล้ว

สำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปฯ ถุงเงินประชารัฐอยู่แล้ว

 • ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่
 • ธนาคารกรุงไทยจะส่ง SMS เพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" เวอร์ชั่นใหม่ให้ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถกดยืนยันการอัปเดต เพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ทันที
   

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถขอรับแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงถึงการเข้าร่วมมาตรการชิม ช้อป ใช้ ได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด

ร้านค้าต้องสมัครเฟส 2 อีกรอบไหม ?
          หากร้านค้าสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินในเฟสแรกไปแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 2 ต่อเนื่องได้เลยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วิธีลงทะเบียนแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน"
ชิมช้อปใช้

ชิมช้อปใช้

          หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ถุงเงิน แล้วให้ทำตามขั้นตอนนี้

ดาวน์โหลดแอปฯ ถุงเงิน สำหรับ Android

          1. เปิดแอปฯ ถุงเงิน ใส่เบอร์มือถือ รอรับรหัส OTP 6 หลักจาก SMS เมื่อได้รับแล้วให้กรอกรหัส OTP

          2. อ่านข้อกำหนด กด "ยอดรับข้อตกลงและเงื่อนไข" แล้วกด "เริ่มต้นใช้งาน"

         3. กดปุ่ม "สแกนรับเงิน" เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

         4. กำหนดที่ตั้งร้านค้า โดยกด "ตกลง" เพื่อระบุตำแหน่งร้านค้า

         5. กดปุ่ม Allow เพื่ออนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า

         6. ระบบจะระบุตำแหน่งร้านค้าให้ หากไม่ตรงกับตำแหน่งร้านค้า ให้เลื่อนแผนที่เพื่อให้ตำแหน่งร้านค้าอยู่ตรงกับหมุดกลางหน้าจอ

         7. กดปุ่มยืนยัน

         8. เมื่อระบบบันทึกตำแหน่งร้านค้าสำเร็จ กด "ตกลง"

 

วิธีรับชำระเงินจากแอปฯ ถุงเงิน

          1. เปิดแอปฯ ถุงเงิน กดปุ่ม "สแกนรับเงิน" ที่หน้าจอแสดงรายการ

          2. สแกน QR Code จากแอปฯ เป๋าตัง

          3. ร้านค้าใส่จำนวนเงินที่ต้องการรับชำระ
               - กรณีผู้จ่ายใช้สิทธิ์ชิม ช้อป ใช้ 1,000 บาท แอปฯ จะแสดงวงเงินคงเเหลือ
               - กรณีผู้จ่ายเลือกกระเป๋า G-Wallet จะไม่แสดงเงินคงเหลือ หากจำนวนเงินในกระเป๋าไม่พอ จะไม่สามารถกดปุ่ม "ถัดไป" ได้

          4. กดปุ่ม "ถัดไป"

          5. รอผลการชำระเงิน

          6. ระบบจะขึ้นข้อความแสดงการชำระเงินสำเร็จ

ร้านค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าและบริการเมื่อไร
          G-Wallet 1 : วงเงิน 1,000 บาท ตัดยอดเวลาเที่ยงคืน ร้านค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีร้านค้าไม่เกินเวลา 21.00 น. ของวันทำการถัดไป กรณีติดวันหยุดทำการ (เสาร์-อาทิตย์) ร้านค้าจะได้รับเงินในวันจันทร์ โดยเป็นยอดรวมของวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

          G-Wallet 2 : วงเงินที่ประชาชนเติมเองเพื่อซื้อสินค้า จะตัดยอดเวลา 23.30 น. โดยร้านค้าจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป ไม่เกิน 06.00 น. ของทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรณีร้านค้าทำผิดเงื่อนไข

หากร้านทำผิดเงื่อนไข เช่น 

 • รับแลกเงินสด/เรียกรับส่วนต่างหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีสิทธิ์แอปฯ เป๋าตัง
 • ไม่ได้ประกอบธุรกิจตามข้อมูลที่แจ้งในใบสมัคร
 • รับชำระเงินโดยใช้ภาพถ่าย QR Code กรณีผู้ซื้อไม่ได้เดินทางมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ร้าน
 • การกระทำอื่น ๆ ที่เจตนาในทุจริต
   

จะถูกดำเนินดังนี้

 • เพิกถอนสิทธิในการเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ตลอดไป
 • ระงับการใช้แอปฯ ถุงเงินของร้านนั้น
 • ระงับการจ่ายเงินให้ร้านค้า
 • ระงับการถอนเงินที่ได้รับโอนจากการขายสินค้าตามมาตรการชิมช้อปใช้
 • ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการใด ๆ ของรัฐบาลได้อีก
 • ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

            หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
            - วิธีลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้  : สำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2270-6400 กด 7
            - วิธีลงทะเบียนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และ "ถุงเงิน" : ธนาคารกรุงไทย โทร 0-2111-1144

* อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
กรมบัญชีกลาง, ชิมช้อปใช้, การเงินการธนาคาร, สำนักข่าวไทย 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ร้านค้าเช็กเลย ! วิธีสมัครชิมช้อปใช้ ลงทะเบียนแอปฯ ถุงเงิน อย่างไร โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:54:39 246,337 อ่าน
TOP