x close

รู้ไหม ? ประกันสังคม คลอดบุตร ผู้ชายก็เบิกได้


          ผู้ชายเบิกประกันสังคมคลอดบุตร มีหลักเกณฑ์ยังไงบ้าง เบิกเงินได้เท่ากับผู้หญิงหรือเปล่า ใครอยากรู้รายละเอียด มาหาคำตอบกัน


          ประกันสังคมคลอดบุตร อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์จากทางประกันสังคมที่ช่วยเหลือคุณพ่อ-คุณแม่ เรื่องค่าใช้จ่ายคลอดบุตรและเงินช่วยเหลือในการดูแลเลี้ยงดูบุตรในแต่ละเดือน แต่หลายคนรู้ไหมว่าเงินประกันสังคมคลอดบุตรไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะที่เบิกได้ แต่ผู้ประกันตนชาย ก็มีสิทธิเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ประกันสังคม คลอดบุตร

ประกันสังคม คลอดบุตร ผู้ชายเบิกค่าอะไรได้บ้าง ? 

           ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนชายที่เป็นคุณพ่อ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรแทนภรรยาได้ ประกอบด้วย

           1. ค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย จำนวน 15,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

           2. เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท โดยจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
     
             อย่างไรก็ดี ผู้ประกันตนชาย จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์หยุดงานเพื่อการคลอดบุตร จำนวน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน เหมือนกับฝ่ายหญิง

ผู้ชายเบิกประกันสังคม คลอดบุตร มีหลักเกณฑ์ยังไงบ้าง ?

           ผู้ชายที่จะได้รับสิทธิเงินคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมนั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ตามนี้

           1. ภรรยามีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 

           2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ซึ่งจะไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40

           3. ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนที่ภรรยาคลอดบุตร
         
             ส่วนกรณีที่สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ จะสามารถใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเบิกซ้ำซ้อนกันได้ เช่น ถ้าฝ่ายหญิงใช้สิทธิประกันสังคมคลอดบุตรคนนี้แล้ว ฝ่ายชายก็จะไม่สามารถใช้สิทธิเบิกกับบุตรคนนี้ได้

              เพราะฉะนั้นถ้าใครเลือกจะให้ฝ่ายชายใช้สิทธิประกันสังคมคลอดบุตร ต้องคิดดูดี ๆ ก่อนนะ เพราะจะเสียสิทธิเงินสงเคราะห์หยุดงานไป แต่ถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน เช่น เป็นแม่บ้าน ประกอบอาชีพอิสระ แต่คุณพ่อเป็นผู้ประกันตน ก็ยังสามารถใช้สิทธิคลอดบุตรของคุณพ่อได้ โดยจะได้เงินค่าคลอด 15,000 บาทไม่ต่างกัน ทว่าจะไม่ได้เงินสงเคราะห์หยุดงานเหมือนคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตน

ประกันสังคม คลอดบุตร

วิธีเบิกเงินประกันสังคม คลอดบุตร

           ให้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์คลอดบุตร ประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในวัน-เวลาราชการ ซึ่งจะไปยื่นเองหรือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้

           นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางไปรษณีย์ก็ได้ ด้วยการส่งเอกสารไปยังที่อยู่ของสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน และจ่าหน้าซองว่า "ฝ่ายสิทธิประโยชน์"

           เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอรับเงินคลอดบุตร มีดังนี้

           1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ให้ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

           2. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

           3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือหากไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส

           4. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตร

           5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ 11 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารอิสลาม, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

           โดยการยื่นเอกสารให้ผู้ประกันตนยื่นทั้งหมด 2 ชุด หากต้องการจะเบิก ทั้งเงินค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร แต่ถ้าใครต้องการรับสิทธิแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ยื่นเอกสารแค่ชุดเดียวพอ


เบิกค่าคลอดบุตร กี่วันได้เงิน ?

          การจ่ายเงินคลอดบุตรนั้น ประกันสังคมจะทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของผู้ประกันตน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีปัญหาอะไรทางสำนักงานประกันสังคมก็จะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตน ภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติ

           ส่วนเงินสงเคราะห์จะจ่ายเป็นรายเดือน โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนแรกที่เด็กเกิด ไปจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ เราสามารถตรวจสอบผลอนุมัติจ่ายเงินได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม คลอดบุตร


กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส เบิกค่าคลอดบุตรได้ไหม

           สามีภรรยาอยู่กินกันโดยเปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และภรรยาก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนด้วย แบบนี้ฝ่ายชายจะสามารถเบิกค่าคลอดบุตรแทนได้หรือไม่ คำตอบคือ สามารถเบิกได้ โดยให้ยื่นคำขอโดยใช้หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสแทน


จดทะเบียนสมรสกับภรรยาเดิม แต่มามีบุตรกับภรรยาใหม่ เบิกค่าคลอดบุตรได้ไหม

           หากเป็นกรณีนี้ ผู้ประกันตนชายจะไม่สามารถเบิกเงินประกันสังคมคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรได้ เนื่องจากติดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนแรกอยู่นั่นเอง


คลอดบุตรแฝด ผู้ประกันตนชายเบิกเงินประกันสังคม ได้ท่าไหร่ ?

           ในกรณีคลอดบุตรแฝด ผู้ประกันตนชายจะมีสิทธิได้รับเงินประกันสังคม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

           1. เงินค่าคลอดบุตร เบิกได้เท่ากับปกติ คือ 15,000 บาท/ครั้ง
           แม้ว่าจะเป็นการคลอดแฝดก็ไม่สามารถเบิก 2 เท่าได้ เพราะประกันสังคมเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรเป็นรายครั้ง ไม่ใช่ตามจำนวนบุตร

           2. เงินสงเคราะห์บุตร จำนวน 800 บาท/เดือน ตามจำนวนบุตรที่คลอด
           หมายความว่าถ้าคลอดบุตรแฝด 2 คน ก็จะได้เงินสงเคราะห์บุตรไปเลย 1,600 บาท/เดือน แต่กำหนดไว้สูงสุดคราวละไม่เกิน 3 คนเท่านั้น

 
           รู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองกันด้วยล่ะ ส่วนใครที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คลอดบุตร ประกันสังคม ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. 1506

 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานประกันสังคม 
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้ไหม ? ประกันสังคม คลอดบุตร ผู้ชายก็เบิกได้ อัปเดตล่าสุด 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13:34:15 520,545 อ่าน
TOP