x close

8 อันดับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 2561 ฝากเงินที่ไหนดี ได้ดอกเบี้ยสูง

          เงินฝากปลอดภาษี ทางเลือกดี ๆ ของคนที่อยากออมเงิน แถมยังได้ดอกเบี้ยสูง มาอัปเดตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 2561 ได้เท่าไร
เงินฝากดอกเบี้ยสูง

          หนึ่งวิธีที่ช่วยให้ออมเงินได้ง่าย ๆ ก็คือการฝากประจำ ยิ่งถ้าฝากแบบถอนออกมาไม่ได้ก็เป็นการบังคับให้เราเก็บเงินได้กลาย ๆ อย่างบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี น่าจะเหมาะกับคนที่เก็บเงินได้เดือนละไม่มาก แต่ก็อยากออมทุกเดือน เพราะเราจะต้องนำเงินฝากเข้าธนาคารทุกเดือนเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน พอครบกำหนดก็ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป แถมยังไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยอีกต่างหาก

          วันนี้กระปุกดอทคอมก็เลยรวบรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ปี 2561 มาให้ดูว่า ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยเท่าไร โดยต้องบอกก่อนว่า เรารวบรวมมานี้เฉพาะการฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือนเท่านั้น และไม่นับรวมผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต แต่ก่อนอื่นมาดูเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีกันก่อน

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

          - ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

          - ต้องฝากเงินในจำนวนเท่า ๆ กันเดือนละ 1 ครั้ง วันที่เท่าไรก็ได้ (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)

          - เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ย ซึ่งมักมีอัตราสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป

          - หากถอนหรือปิดบัญชีก่อน 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

          - หากถอนหรือปิดบัญชีหลังฝาก 3 เดือนขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

          - กรณีขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด ไม่ถือว่าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะยังให้ดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการยกเว้นภาษี

          - กรณีขาดฝากเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี แต่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 15

          - สามารถเปิดได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร)
 
          ทราบเงื่อนไขของเงินฝากปลอดภาษีกันไปแล้ว ทีนี้ลองมาดูว่ามีธนาคารใดบ้างที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากปลอดภาษีแบบ 24 เดือน แล้วให้ดอกเบี้ยสูงสุด (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561)

เงินฝากปลอดภาษี

  1. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

          เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.55%
 
          เงื่อนไข

          - เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)
          - เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท (สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือน)
          - จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท โดยฝากเท่ากันทุกเดือน

          ข้อมูลตามประกาศธนาคารไอซีบีซี (ไทย) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  

2. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

          เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

          เงื่อนไข

          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
          - ต้องฝากรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
          - ดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน

          ข้อมูลตามประกาศธนาคารไทยเครดิต อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 1/2561) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารไทยเครดิต  

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

          เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

          เงื่อนไข

          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
          - ต้องฝากรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก
          - ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อผูกบัญชีรองรับการโอนต้นเงินและดอกเบี้ย

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

          บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ : ดอกเบี้ย 2.50%

          เงื่อนไข

          - ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนที่เท่ากับตอนเปิดบัญชี (เลือกได้ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท) เป็นเวลา 24 เดือน
          - หากเดือนใดไม่ได้นำฝาก สามารถนำฝากในเดือนถัดไปทันที โดยฝากรวมกัน 2 งวด
          - สำหรับการฝากครั้งสุดท้าย (งวดที่ 24) ไม่ผ่อนผันให้ขาดฝาก และสามารถฝากเงินงวดสุดท้ายได้จนถึง 1 วันก่อนครบกำหนดฝาก
          - หากมีบัญชีเงินฝากประจำสินเคหะอยู่ จะไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ได้
          - ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เพื่อรับดอกเบี้ยรายเดือน
          - ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี แต่จะได้บวกเพิ่มอีก 1% หากฝากครบ 2 ปีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

5. ธนาคารยูโอบี

          เงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน 24 เดือน

          - ยอดเงินฝาก 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 2%
          - ยอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25,000 บาท : ดอกเบี้ย 2.25%
          - ยอดเงินฝาก 25,000 บาทต่อเดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

          หากฝากเงินพร้อมซื้อประกันชีวิต จะได้ปรับเพิ่มดอกเบี้ยเป็น 3.00-3.50%

          เงื่อนไข

          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยยอดเงินฝากรวมกันแล้วไม่เกิน 600,000 บาท

          - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือนของการฝากเงิน โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

          ข้อมูลตามประกาศธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ฉบับที่ 034/2560) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารยูโอบี  
 
6. ธนาคารไทยพาณิชย์

          - เงินฝากระยะยาวโบนัส 24 แบบมีสมุดคู่ฝาก : ดอกเบี้ย 2.25%
          - เงินฝากระยะยาวโบนัส 24 แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก : ดอกเบี้ย 2.35%


          เงื่อนไข

          - จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 25,000 บาท (หากฝากมากกว่า 1,000 บาท จะเพิ่มขั้นละ 500 บาท เช่น ฝากเท่า ๆ กันทุกเดือนละ 1,500 หรือ 2,000 หรือ 2,500 หรือ 10,500 หรือ 11,000 เป็นต้น)

          - ต้องฝากเท่า ๆ กันทุกเดือน ฝากวันไหนก็ได้ภายในเดือนนั้น ๆ ฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง (หรือ 1 งวด)

          - หากบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 4 เดือน นับจากวันที่ฝากครั้งสุดท้าย จะถือว่าเป็นบัญชีขาดการติดต่อ จะไม่สามารถฝากต่อได้ จะต้องปิดบัญชีเท่านั้น

          - อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน (ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินต่ำสุด) หากดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาลดลงหรือเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยเงินฝากโบนัสก็จะลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

          ข้อมูลตามประกาศธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

7. ธนาคารธนชาต

          เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.30%

          เงื่อนไข

          - จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และจะเพิ่มทวีคูณของแต่ละช่วงจำนวนเงิน กำหนดให้เป็นช่วงละ 100 บาท

          - จำนวนเงินในการฝากจะต้องเท่ากันทุกเดือน โดยฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง และต้องนำฝากทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝาก

          - ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อรองรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย

          - อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate)

          ข้อมูลตามประกาศธนาคารธนชาต เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารธนชาต

8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

          เงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids (24 เดือน) ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด+0.75%  โดยข้อมูลตามประกาศธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน คือ 1.55% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี คือ 2.30%
   
          เงื่อนไข

          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน (จำนวนเงินฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท)

          ข้อมูลตามประกาศธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 


          สำหรับใครที่สนใจฝากเงินแบบประจำปลอดภาษี ระยะเวลา 24 เดือน เราก็รวบรวมอัตราดอกเบี้ยจากทุกธนาคารที่มีบริการบัญชีปลอดภาษีมาให้เลือกกันตามความสะดวก (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561)

เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2561


          เงินหมื่น เงินแสนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ลองเริ่มจากเก็บเงินเดือนละ 1,000 บาท ฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ครบ 2 ปี ก็มีเงินในบัญชีเหนาะ ๆ 24,000 บาท ยังไม่รวมดอกเบี้ยที่มากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ตั้งหลายเท่า แต่ถ้าใครสามารถเก็บเงินได้มากกว่าเดือนละ 1,000 เช่น เดือนละ 5,000 บาท เผลอแป๊บเดียวก็มีเงินแสนอยู่ในบัญชีแล้วล่ะ


***หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
8 อันดับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 2561 ฝากเงินที่ไหนดี ได้ดอกเบี้ยสูง อัปเดตล่าสุด 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:09:05 387,255 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP