x close

เริ่มใช้แล้ว ประกันสังคมเตรียมแจ้งผู้จ่ายเกิน ยื่นขอรับเงินสมทบคืนได้

ประกันสังคม

          สํานักงานประกันสังคม ปรับปรุงระเบียบในการยื่นคําขอรับเงินสมทบที่ส่งไว้เกินจํานวน โดยเตรียมทำหนังสือแจ้งให้ยื่นคำร้องเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

          วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน พ.ศ. 2560 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบในการยื่นคําขอรับเงินสมทบที่นายจ้าง และผู้ประกันตนนําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ใจความสำคัญดังนี้

เตรียมรื้อ พ.ร.บ การออมฯ ชี้ได้ประโยชน์กว่าประกันสังคม
          สํานักงานประกันสังคม จะตรวจสอบว่านายจ้างหรือผู้ประกันตนมีการนําส่งเงินสมทบเกินจํานวนหรือไม่ และมีหนังสือแจ้งเพื่อให้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืน โดยการคืนเงินสมทบนั้นจะส่งให้ผ่านธนาคารที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ซึ่งการขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนจากสำนักงานประกันสังคม ต้องยื่นขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ นำส่งเงินสมทบ

          ทั้งนี้ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นําส่งเงินสมทบให้แก่สํานักงานประกันสังคมเกินจํานวน ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสํานักงานประกันสังคมแห่งใดแห่งหนึ่งที่สะดวกในการติดต่อ โดยมีรายการสําคัญและหลักฐานประกอบดังต่อไปนี้
         
          กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นคําร้อง

          1. ชื่อ ที่อยู่และเลขที่บัญชีทะเบียนนายจ้าง
          2. เหตุผลในการขอรับเงินคืน และหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
          3. กรณีมีกิจการหลายสาขา ให้ระบุสาขาที่ขอรับเงินคืน
          4. ลายมือชื่อผู้ยื่นคําร้อง
          5. วันที่ยื่นคําร้อง

          กรณีผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นคําร้อง

          1. ชื่อ ที่อยู่และเลขประจําตัวประชาชน (กรณีคนต่างด้าว ให้ใช้เลขบัตรประกันสังคม)
          2. ลายมือชื่อผู้ยื่นคําร้อง
          3. วันที่ยื่นคําร้อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เริ่มใช้แล้ว ประกันสังคมเตรียมแจ้งผู้จ่ายเกิน ยื่นขอรับเงินสมทบคืนได้ อัปเดตล่าสุด 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10:47:27 66,451 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP