อัพเดท ! เปิดรายละเอียดลงทะเบียนคนจนรอบ 2 พร้อมเพิ่มเงื่อนไขใหม่

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

          เปิดลงทะเบียนคนจนรอบ 2 วันที่ 3 เมษายน 2560 โดยการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ เพิ่มเงื่อนไขเรื่องเงินฝาก และบ้าน-ที่ดิน เช็กอีกทีเราเข้าข่ายไหม พร้อมตอบข้อสงสัย เคยลงทะเบียนไปแล้วต้องมาลงทะเบียนซ้ำอีกไหม

          ได้รับความสนใจอย่างมากกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อปี 2559 หรือที่บางคนเรียกว่า ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือลงทะเบียนคนจน ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการมาหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หนึ่งในนั้นก็คือการแจกเงิน 1,500-3,000 บาท ให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้กว่า 8 ล้านคน นั่นจึงทำให้คนที่พลาดการลงทะเบียนคนจนในปีแรกเรียกร้องให้เปิดลงทะเบียนคนจนอีกครั้งในปี 2560         
ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงการคลังจึงได้มติเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ในเดือนเมษายน 2560 ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แล้วคนที่เคยลงทะเบียนคนจนไปแล้วเมื่อปี 2559 จะต้องมาสมัครใหม่หรือไม่ กระปุกดอทคอม รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาบอกให้ทราบกัน

          ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 เปิดรับสมัครวันไหน ?

          สำหรับการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ทางกระทรวงการคลังระบุว่า จะเปิดรับสมัครในวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

          ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ใครมีสิทธิ์บ้าง ?

          ผู้ที่จะไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่

          1. มีสัญชาติไทย

          2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)

          3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ในปี 2559

          4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในปี 2559

          5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

          (5.1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
          กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
          - บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา
          - ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

          กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
          - เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
          - เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

          (5.2) ที่ดิน
          กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดิน
          - เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
          - เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

          หมายเหตุ : รายได้ หมายถึงรายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน (เช่น ทำการเกษตรร่วมกัน) และไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว

          ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง ?

          ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ เช่น

          - รายได้ (เงินเดือน/เงินฝากธนาคาร/สลากออมทรัพย์/พันธบัตร/หุ้น ฯลฯ)
          - การถือครองทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/รถยนต์/จักรยานยนต์ ฯลฯ)
          - หนี้สินคงค้างทั้งหมด (เงินกู้ในระบบ/เงินกู้นอกระบบ/หนี้บัตรเครดิต/หนี้เพื่อการศึกษา/หนี้เพื่อการเกษตรหรือประกอบธุรกิจ/หนี้เพื่อการอุปโภค-บริโภค/หนี้เพื่อซื้อบ้านและที่ดิน ฯลฯ)

          ทั้งนี้ต้องยินยอมให้นำข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายใบหน้าไปใช้ เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ในการจัดทำสวัสดิการของรัฐต่อไป

          สำหรับข้อมูลต่าง ๆ จะต้องนำมากรอกในแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเอง หรือกรณีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้/ผู้ป่วย/ผู้พิการ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยควรนำหลักฐานเหล่านี้มาด้วย เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนคนจน
ภาพจาก epayment.go.th          เคยลงทะเบียนคนจนปี 2559 ไปแล้ว จะต้องมาลงทะเบียนในปี 2560 อีกไหม ?

          ทั้งผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่เคยลงทะเบียนเมื่อปี 2559 จำนวน 8 ล้านคน จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เพื่ออัพเดทข้อมูลฐานรายได้ และเพื่อให้ผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยได้รับบัตรผู้มีรายได้น้อยประจำตัวทุกคน

          อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้ลงทะเบียนในปี 2560 ได้รับบัตรประจำตัวรอบใหม่นี้แล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องมาลงทะเบียนอีก เพียงแต่มาอัพเดทข้อมูลเท่านั้น ซึ่งบางคนอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจนไม่ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยอีกก็ได้


          ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 จะได้สวัสดิการอะไรบ้าง ?

          เบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) ทางกระทรวงการคลังระบุว่า สวัสดิการที่ผู้มาลงทะเบียนคนจนรอบใหม่จะได้รับก็อย่างเช่น

          - บัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย เป็นบัตรชิปการ์ดใช้รูดผ่านเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ หรือ อีดีซี ได้ และบัตรนี้ยังนำไปใช้เป็นส่วนลดหรือใช้รับสวัสดิการรัฐ เช่น ส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารถเมล์ รถไฟ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มหรือลดสวัสดิการได้ด้วย

          - กำลังพิจารณาเรื่องการทำประกันชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันรายละ 99 บาทต่อปี คุ้มครอง 5-6 หมื่นบาท และจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน

          - เตรียมดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีรายได้น้อย กรณีผู้สูงอายุฐานะดี สมัครใจสละสิทธิ์เบี้ยชราภาพ

          ทั้งนี้ ในปีนี้จะไม่มีการแจกเงินให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนเหมือนเมื่อปี 2559

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
ภาพจาก Ging o_o/shutterstock

          ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ที่ไหนบ้าง

          ผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ที่...

          - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
          - ธนาคารออมสิน
          - ธนาคารกรุงไทย
          - สำนักงานคลังจังหวัด
          - สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง)
          - สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต

          โดยต้องลงทะเบียนเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หลายแห่ง

          ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

          ก่อนเปิดรับสมัครลงทะเบียน (เดือนมีนาคม 2560)
          1. เตรียมบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการกรอกแบบฟอร์ม
          2. ขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ epayment.go.th

ลงทะเบียนคนจน
 
          โดยแบบฟอร์มลงทะเบียนจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ส่วน สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลในแต่ละส่วนได้ที่ epayment.go.th

          ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจได้ที่นี่

          เปิดรับสมัครลงทะเบียน (3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560)
          1. ยื่นแบบฟอร์มฉบับเต็มได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนทุกแห่ง
          2. เสียบบัตรประชาชน โดยพนักงานจะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เข้าระบบให้
          3. ตรวจสอบข้อมูลที่พนักงานกรอกให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

          หลังลงทะเบียน (เดือนมิถุนายน 2560)
          1. ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ในเดือนมิถุนายน ที่เว็บไซต์ epayment.go.th  หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
          2. หากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อหน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้
          3. เตรียมรับบัตรสวัสดิการประจำตัวผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้

ลงทะเบียนคนจน

           - เจาะ 15 คำถามยอดฮิตลงทะเบียนคนจน 2560 ที่หลายคนสงสัย !

          ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนจนสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน สศค. 1359 ในเวลาราชการ

* อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 เมษายน 2560

ติดตามข่าว ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ทั้งหมด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
epayment.go.th
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัพเดท ! เปิดรายละเอียดลงทะเบียนคนจนรอบ 2 พร้อมเพิ่มเงื่อนไขใหม่ โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:29:39 1,174,519 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: อัพเดท ! เปิดรายละเอียดลงทะเบียนคนจนรอบ 2 พร้อมเพิ่มเงื่อนไขใหม่ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP