x close

พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์เพียบ เริ่ม 20 ต.ค.นี้

สรรเสริญ แก้วกำเนิด

          รัฐเพิ่มสิทธิประโยชน์ใน พ.ร.บ.ประกันสังคม ครอบคลุมมากกว่าเดิมทั้งกรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ ทุพพลภาพ แม้แต่ถูกเลิกจ้าง เริ่มบังคับใช้ 20 ตุลาคมนี้


          วันที่ 10 ตุลาคม 2558 พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐได้ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมให้มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้ประกันตนขึ้นมา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ประกาศเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) 2558 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับใช้ 120 วันนับแต่วันที่ประกาศ หรือเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมนี้

          สำหรับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้นในหลายกรณี ทั้งกรณีที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และที่สำคัญคือ มีการกำหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลความโปร่งใส และความมีมาตรฐานจากเดิมที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังเช่นรายละเอียดดังต่อไปนี้

           1. หากผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จะได้รับเพิ่มค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

          2. ผู้ประกันตนจะได้รับค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ซี่งปัจจุบันไม่ครอบคลุมในส่วนนี้

          3. ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือทุพพลภาพและถึงแก่ความตาย จะได้รับเพิ่มสิทธิประโยชน์ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ

          4. ผู้ประกันตนที่ทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายไม่ถึงร้อยละ 50 ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จากเดิมไม่ได้รับสิทธิ

          5. ผู้ทุพพลภาพก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นวันที่สำนักงานประกันสังคมได้แก้ไขกฎหมายเพื่อขยายความคุ้มครองผู้ทุพพลภาพ ส่งผลให้ผู้ทุพพลภาพ 2 กลุ่มได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เท่ากัน คือ กลุ่มหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์เพียง 15 ปี และอีกกลุ่มได้รับตลอดชีวิต ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตลอดชีวิตเท่าเทียมกัน

          6. กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ๆ ละ 13,000 บาท รวมกับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน

          7. กรณีสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตรแรกเกิดถึง 6 ปี มีสิทธิ์ได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน เหมาจ่ายรายเดือน ๆ ละ 400 บาทต่อคน

          8. กรณีว่างงาน เพิ่มความคุ้มครองกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น โรงงานถูกน้ำท่วม ต่างจากในปัจจุบันที่ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออกเท่านั้น

          9. สำหรับเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต ถ้าจ่ายเงินสมทบมาอย่างน้อย 36 เดือน แต่ไม่ถึง 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายเดือน คูณด้วย 4 (เท่ากับค่าจ้างประมาณ 2 เดือน) จากเดิมจ่ายแค่ 1.5 เดือน แต่ถ้าผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือน ให้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้าง คูณด้วย 12 (เท่ากับค่าจ้างประมาณ 6 เดือน) จากเดิมจ่ายแค่ 5 เดือน

          10. พ.ร.บ. ฉบับใหม่ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการประกันสังคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่กำหนด และต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ด้วย

          ทั้งนี้ประชาชนหรือผู้ประกันตนที่ต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือเว็บไซต์ และสายด่วน 1506

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์เพียบ เริ่ม 20 ต.ค.นี้ อัปเดตล่าสุด 12 ตุลาคม 2558 เวลา 17:51:53 22,177 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP