มวศ. จับมือ สกส. เปิดทดลองอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม


มวศ. จับมือ สกส. เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม


มวศ. จับมือ สกส. เปิดทดลองอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม

           คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือกับ สำนักงานเสริมสร้างกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) กันแบบฟรี ๆ โดยหวังผลิตนักศึกษาเพื่อมาขับเคลื่อนงานสังคม งานนี้ แม้ไม่มีวุฒิการศึกษาใด ก็สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ขอแค่คุณมีแรงบันดาลใจที่จะช่วยเหลือสังคม


ประโยชน์ที่ได้รับ


           1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวคิดการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง

           2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาแนวทางการประกอบธุรกิจทางสังคม

           3. เกิดผู้ประกอบธุรกิจทางสังคมรุ่นใหม่ ที่สามารถดูแลกิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง


คุณสมบัติผูเขารวมหลักสูตรทดลองผูประกอบการทางสังคม

           1. นิสิต นักศึกษาในคณะตาง ๆ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สนใจการเปนผูประกอบการทางสังคม

           2. ผูประกอบธุรกิจทางสังคม เชน มูลนิธิ โครงการธุรกิจเพื่อสังคมตาง ๆ เปนตน ที่มีความตองการพัฒนาทักษะทางดานธุรกิจทางสังคม

           3. บุคคลทั่วไปที่สนใจการเปนผูประกอบการทางสังคม


กําหนดการรับสมัคร

           1. รับสมัคร วันที่ 11 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 โดยการ download ใบสมัครผานชองทาง online ที่ http://soc.swu.ac.th หรือที่ FACE BOOK ชื่อ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มศว หรือขอรับใบสมัครไดที่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           2. คัดเลือกผูเขาอบรม (โดยการสัมภาษณ) วันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมธวัช บุรีรักษ ชั้น 12 อาคารบริการ ศ.มล.ปน มาลากุล (ดานหลังคณะสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

           3. ประกาศผล วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ทาง http://soc.swu.ac.th หรือ ที่ FACE BOOK ชื่อ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มศว

           4. ระยะเวลาอบรมทุกวันเสาร เวลา 09.00-16.00 น. (ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต วันที่ 14 ธันวาคม 2556–15 มีนาคม 2557)

           5. สถานที่อบรมอาคารคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

           6. รูปแบบการอบรม บรรยายและปฏิบัติ


*หมายเหตุ : ผูผานการอบรมตามเกณฑของหลักสูตรทดลองจะไดรับใบประกาศนียบัตร


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 25 ก.ย. 2560 , 09:24 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,200.0020,300.00
  • ทองรูปพรรณ19,829.2820,800.00
มวศ. จับมือ สกส. เปิดทดลองอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:56:37 57 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: มวศ. จับมือ สกส. เปิดทดลองอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP