สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐเกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

            สำหรับคนที่มองหาช่องทางในการขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านสักหลัง โดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นบุคลากรภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นอกจากสวัสดิการอื่น ๆ แล้ว ยังมีโอกาสได้สิทธิในการขอสินเชื่อบ้านด้วย กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ จากธนาคารกรุงไทย วงเงินสูงสุดถึง 100% และอัตราดอกเบี้ยต่ำ และในวันนี้เราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ มาฝากกันค่ะ ลองไปดูรายละเอียดได้เลย


สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ


ลักษณะของบริการ

            สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบระยะยาว (Term Loan) และมีหลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกัน เพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อซื้อที่ดิน ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองหรือเพื่อรีไฟแนนซ์ วงเงินสูงสุดถึง 100% ด้วยเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ำ เฉพาะสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสิทธิพิเศษ

         ซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุดอาคารพาณิชย์ หรือตึกแถวเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

         ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเองหรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

         ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน

         ชำระค่าบ้านหรืออาคารชุด หรือปลูกสร้างบ้านบนที่เช่า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด และกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือการรถไฟแห่งประเทศไทย

         ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของตนเองและครอบครัว

         ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน หรือทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือตึกแถวจากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ของตนเองหรือครอบครัวเท่านั้น

         ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารอื่น หรือสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัย สำหรับตนเองและครอบครัวเท่านั้น

            ใช้หลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคต หรือห้องชุดในอาคารชุดเป็นประกันหนี้ไม่น้อยกว่าวงเงิน

            ผ่อนชำระง่าย โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินได้ของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร เพื่อชำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน

ให้สิทธิ์ขอวงเงินกู้เพิ่ม

         เพื่อซื้อเครื่องอุปโภค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้ค่าตกแต่งบ้าน หรือ เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยเคหะแล้วไม่เกิน 110% ของราคาประเมินฯ หรือราคาซื้อขายจริง

         เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) เมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยเคหะแล้วไม่เกิน 100% ของราคาประเมินฯ หรือราคาซื้อขายจริง

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ


         ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ (โดยไม่รวมถึงลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้าง) ของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานของรัฐวิสาหกิจ

         ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว

         กรณีรีไฟแนนซ์ต้องมีประวัติการผ่อนชำระดี

         อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี

เงื่อนไขการใช้บริการ

         ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ

         ระยะเวลาในการพิจารณา

         ภายใน 7 วันทำการ

         ระยะเวลาการให้กู้

         ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 30 ปีและอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 65 ปีตามเกณฑ์ดังนี้

         ต้นสังกัดสามารถหักเงินเดือนผู้กู้นำส่งให้ธนาคารได้ ก็ให้พิจารณาระยะเวลากู้ตามอายุที่หน่วยงานสามารถหักเงินเดือนนำส่งได้

         ผู้กู้รับบำนาญ หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องหักเงินบำนาญนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้ที่เหลือจนกว่าจะครบอายุสัญญา

         ผู้กู้รับบำเหน็จ ต้องมีบุคคลอื่นที่มีรายได้ชัดเจนเป็นผู้กู้ร่วม หากไม่มีก็ให้พิจารณาว่าเมื่อผู้กู้อายุครบ 60 ปี ผู้กู้ยังมีรายได้เพียงพอชำระหนี้หรือไม่หากรายได้ไม่พอชำระหนี้ ให้ทางต้นสังกัดหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมดนำส่งธนาคาร ทั้งนี้ กรณีต้นสังกัดไม่หักเงินเดือนนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้ ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคารเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป (ปัจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี)


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

         บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ผู้กู้และคู่สมรส)

         ทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)

         ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) /ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

         หนังสือเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

         หนังสือรับรองรายได้/สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย

         Bank Statement จากปัจจุบันย้อนหลัง 3 เดือน (ทุกประเภทบัญชีที่มี)

         เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ประกัน (สำเนาโฉนด/น.ส.3ก./อาคารชุด) ขนาดเท่าจริง

         สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาว่าจ้าง แบบแปลนการก่อสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)

         ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้ายของสถาบันการเงินเดิมสัญญากู้ สัญญาจำนองหลักทรัพย์ กรณีไถ่ถอนฯ

         หลักฐานการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด

         ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์

         ทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม


อัตราดอกเบี้ย

กรณีหน่วยงานดำรงเงินฝาก

            คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำรง บวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี

กรณีหน่วยงานไม่ดำรงเงินฝาก

            คิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการเงินกู้เคหะ โดยทั่วไปของธนาคาร(ปัจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี) ดังนี้

         ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี – 0.25% ต่อปี

         ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี – 0.75% ต่อปี

         ปีต่อไป อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี - 0.25% ต่อปี

กรณีกู้สินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุข

            เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - 0.50 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้ หากลูกค้าพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคารเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

การชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นก่อนกำหนดอายุสัญญากู้เงิน

            เก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีการชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญากู้เงินในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น


ค่าธรรมเนียม

         การตรวจงวดงานเพื่อเบิกจ่ายเงินกู้กรณีปลูกสร้างบ้าน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท

         บริการทำนิติกรรมจำนอง 0.05% ของวงเงินจำนอง ขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

         การชำระหนี้คืนก่อนกำหนด- เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่นรีไฟแนนซ์ ในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น

         ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสภาพและประเมินราคาหลักทรัพย์ สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน (Project Finance)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน

            ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 www.contactcenter.ktb.co.th อ่านรายละเอียด สินเชื่อ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารต่าง ๆ 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ภาษี สินเชื่อ บทความการเงินน่ารู้มากมาย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 23 ก.ย. 2560 , 09:12 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,250.0020,350.00
  • ทองรูปพรรณ19,889.9220,850.00
สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ โพสต์เมื่อ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 18:17:17 73 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP