สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอิสลาม

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับข้อมูล

          ใครที่กำลังวางแผนซื้อบ้านเป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นสานฝันของตนเองอย่างไร และเพื่อให้ความฝันของคุณไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อม วันนี้กระปุกดอทคอมมีข้อมูลสินเชื่อบ้าน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มาฝาก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการซื้อบ้านค่ะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอิสลาม

          เป็นสินเชื่อที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ไถ่ถอน ก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือแม้กระทั่งการต่อเติม ด้วยวงเงินการอนุมัติสูงสุด และผ่อนชำระแบบสบาย ๆ โดยวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100% และกรณีการขอสินเชื่อเพื่อซื้อคอนโดจะอนุมัติไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน


วงเงินสินเชื่อ

      ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
 

อัตรากำไร

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


ค่าธรรมเนียม

       ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

       ค่าประเมินหลักประกัน ตามประกาศธนาคาร

       ค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศธนาคาร

       ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศธนาคาร


ระยะเวลาผ่อนชำระ     

      ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อ ตั้งแต่ 3-35 ปี


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อหลัก / ร่วม

      1. มีสัญชาติไทย

      2. อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ กรณีพนักงานบริษัท/องค์กรทั่วไป ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 60 ปี กรณี ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ไม่เกิน 65 ปี กรณี เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 70 ปี

      3. รายได้ กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรทั่วไป และ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน กรณี เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน

      4. อายุงาน กรณีพนักงานบริษัท/องค์กรทั่วไป ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ อายุงาน 2 ปีขึ้นไป (โดยรวมอายุงานที่ทำงานเดิมได้ แต่ที่ทำงานปัจจุบันผู้ขอสินเชื่อต้องได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือมีคำสั่งบรรจุตามระเบียบ) กรณี เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุงาน 3 ปีขึ้นไป

      5. มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ธนาคารกำหนด

      6. กรณีผู้ขอสินเชื่อร่วมเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ขอสินเชื่อหลัก แต่ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ และต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ขอสินเชื่อหลัก เป็นคู่สมรส ตามกฎหมาย บิดา มารดา บุตร (บุตรตามกฎหมาย) และพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน เท่านั้น


เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารส่วนบุคคล

      สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
      สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
      สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 
เอกสารแสดงรายได้

กรณีพนักงานบริษัททั่วไป / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

      สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทฉบับจริง ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
      สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกันนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

      สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มหนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้น (เอกสารต้องรับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ)
      สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน
      สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่เป็นบัญชีเงินออมของผู้ขอสินเชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

      สำเนาโฉนดทุกหน้าฉบับล่าสุด
      สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
      สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง อาทิ สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13) ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน ใบคำขอเลขที่บ้าน (ถ้ามี/แล้วแต่กรณี)
      สำเนาใบเสร็จผ่อนดาวน์ (ถ้ามี/แล้วแต่กรณี)

กรณีเพื่อก่อสร้าง / ซ่อมแซม / ต่อเติม ที่อยู่อาศัย

      ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลน (พิมพ์เขียว) และสัญญารับเหมา (กรณีก่อสร้าง / ต่อเติม) ส่วนกรณีซ่อมแซม หรือต่อเติมเล็กน้อย อนุโลมให้ใช้สัญญารับเหมา และแบบแปลนที่ไม่ใช่พิมพ์เขียว (ถ้ามี) 


ช่องทางการสมัคร

          สมัครได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ) ติดต่อทีมสินเชื่อ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น B ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์  02-650-6999ขอขอบคุณข้อมูลจาก


หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 20 ต.ค. 2560 , 09:28 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,100.0020,200.00
  • ทองรูปพรรณ19,738.3220,700.00
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2556 เวลา 17:20:39 76 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP