x close

กู้ออมสิน เปิดสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า-วินมอเตอร์ไซค์ วงเงิน 1 แสน ไม่มีคนค้ำประกัน


          กู้ออมสิน เปิดสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย วงเงินสูงสุด 1 แสนบาท ผ่อนยาว 8 ปี ดอกเบี้ย 1% ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

สินเชื่อธนาคารออมสิน
ภาพจาก John And Penny / Shutterstock.com

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ธนาคารออมสิน มีการเปิดสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย วงเงินสูงสุด 1 แสนบาท เรียกว่า ออมสินใจถึงให้กู้ได้ถึงใจ โดยมีจุดเด่นของโครงการ 3 ข้อ ดังนี้

          - ไม่ต้องใช้หลักประกัน

          - ผ่อนยาว 8 ปี

          - ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน

          - วงเงินอนุมัติสูงสุด 1 แสนบาท

สินเชื่อธนาคารออมสิน
ภาพจาก ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้กู้


          1. ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถสาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า คนขายสินค้าออนไลน์

          2. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย วัย 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

          3. มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

สินเชื่อธนาคารออมสิน

เอกสารการสมัคร


          - สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ คู่สมรส

          - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรส

          - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้ คู่สมรส (ถ้ามี)

          - สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

          - เอกสารทางการเงินตามที่ธนาคารกำหนด และเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการสินเชื่อ ขอได้ที่สาขาธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ย


          - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)

          - อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

วิธีการชำระเงิน


          ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

สินเชื่อธนาคารออมสิน
ภาพจาก ธนาคารออมสิน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กู้ออมสิน เปิดสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า-วินมอเตอร์ไซค์ วงเงิน 1 แสน ไม่มีคนค้ำประกัน อัปเดตล่าสุด 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:24:03 15,340 อ่าน
TOP