x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ ได้เท่าไร-เข้างวดไหน เช็กเลย !

          ผู้สูงอายุมีรายได้น้อย ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมได้รับเงินสงเคราะห์ เปิดเงื่อนไขอายุเท่าเท่าไร ได้งวดละเท่าไร เริ่มโอนงวดแรก มี.ค. 67
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          วันที่ 8 มีนาคม 2567 กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2567 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2567 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส และกำหนดการจ่ายงวดแรก วันที่ 11-13  มีนาคม 2567

ไทม์ไลน์การโอนเงินให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ


          - เกิดก่อน 1 มกราคม 2507 ได้ 900 บาท จะได้รับสิทธิเดือน มกราคม-กันยายน 2567 แบ่งจ่ายเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 300 บาท, ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2567 จำนวน 300 บาท, ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 จำนวน 300 บาท

          - เกิดระหว่าง 1-31 มกราคม 2507 ได้ 800 บาท จะได้รับสิทธิเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2567 แบ่งจ่ายเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 200 บาท, ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2567 จำนวน 300 บาท, ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 จำนวน 300 บาท

          - เกิดระหว่าง 1-29 กุมภาพันธ์ 2507 ได้ 700 บาท จะได้รับสิทธิเดือนมีนาคม-กันยายน 2567 แบ่งจ่ายเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 100 บาท, ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2567 จำนวน 300 บาท, ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 จำนวน 300 บาท

          - เกิดระหว่าง 1-31 มีนาคม 2507 ได้ 600 บาท จะได้รับสิทธิเดือนเมษายน-กันยายน 2567แบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 300 บาท ครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 300 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          - เกิดระหว่าง 1-30 เมษายน 2507 ได้ 500 บาท จะได้รับสิทธิเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2567แบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 200 บาท ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2567 จำนวน 300 บาท

           - เกิดระหว่าง 1-31 พฤษภาคม 2507 ได้ 400 บาท จะได้รับสิทธิเดือนมิถุนายน-กันยายน 2567 โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 100 บาท ครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 300 บาท

          - เกิดระหว่าง 1-30 มิถุนายน 2507 ได้ 300 จะได้รับสิทธิเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567 ซึ่งจะจ่ายในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 300 บาท

          - เกิดระหว่าง 1-31 กรกฎาคม 2507 ได้ 200 บาท จะได้รับสิทธิเดือนสิงหาคม-กันยายน 2567 ซึ่งจะจ่ายในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 200 บาท

             - เกิดระหว่าง 1-31 สิงหาคม 2507 ได้ 100 บาท ได้รับสิทธิเดือนกันยายน 2567 ซึ่งจ่ายในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 100 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การจ่ายเงินสงเคราะห์ จะโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่


             1. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ

             2. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น

วิธีการดำเนินการเพื่อรับเงิน


             1. ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย (วันเวลาตามตาราง) และผูกพร้อมเพย์ (ธนาคารอะไรก็ได้) กับเลขบัตรประชาชน (เงินจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)

             2. ผู้สูงอายุ (ป่วย/ติดเตียง/พิการ) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ welfare) หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ทุกจังหวัดเรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ ได้เท่าไร-เข้างวดไหน เช็กเลย ! อัปเดตล่าสุด 8 มีนาคม 2567 เวลา 17:35:58 16,359 อ่าน
TOP