รองกรรมการผู้จัดการ ธอส. รับโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

          นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้ารับมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น จากนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ในงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2567 
นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

          โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณาคัดเลือกนางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้เป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้วยนางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง เป็นนักบริหารผู้มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติการภายในองค์กร มีบทบาทสำคัญในการปรับกระบวนงานภายในของธนาคารให้เป็นดิจิทัลภายใต้แนวคิด Enhancing Digital Operation รวมทั้งงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและงานด้านธรรมาภิบาล อันส่งผลให้ ธอส. ได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA  Awards) และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ ธอส. สถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว
นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รองกรรมการผู้จัดการ ธอส. รับโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 อัปเดตล่าสุด 8 มีนาคม 2567 เวลา 16:40:35 6,669 อ่าน
TOP