x close

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายเวลา เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% ต่อไปอีก 1 ปี


          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ประกาศต่ออายุ ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม อีก 1 ปี คงจัดเก็บ VAT 7% ถึง 30 ก.ย. 2567

VAT 7%

          วันที่ 16 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 780) พ.ศ. 2566 ใจความว่า ขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ออกไปอีก 1 ปี

          ช่วงหนึ่งระบุว่า ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3 (เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น เท่ากับ 7%) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

          เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน สมควรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 6.3 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

          ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ออกไปอีก 1 ปี สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ

          รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

          ส่วนกระแสข่าวเรื่องการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม อีกร้อยละ 3 (VAT 10%) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยืนยันเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่ายังไม่มีนโยบายขึ้นภาษีดังกล่าว

VAT 7%


ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา, ThaiPBS


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายเวลา เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% ต่อไปอีก 1 ปี อัปเดตล่าสุด 17 กันยายน 2566 เวลา 16:59:55 20,902 อ่าน
TOP