x close

ผู้ประกันตน เฮ ! ครม. ไฟเขียว เอาเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนได้ เช็ก 3 ขอ ได้ที่นี่

          ครม. อนุมัติ ปรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ขอเลือก - ขอคืน - ขอกู้ สามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน หรือเป็นหลักค้ำประกันการกู้เงินสถาบันการเงินได้

ผู้ประกันตน เฮ ! ครม. ไฟเขียว เอาเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนได้

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน (ขอเลือก ขอคืน และขอกู้) รวมทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่น ๆ รวมทั้งแก้ไขขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง จากเดิมอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นอายุ 65 ปีบริบูรณ์


ผู้ประกันตน เฮ ! ครม. ไฟเขียว เอาเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนได้

1. การปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน (ขอเลือก ขอคืน และขอกู้) ดังนี้


          - กรณีให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพ (ขอเลือก) / กรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (ขอคืน) และกรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักค้ำประกันการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ (ขอกู้)

ผู้ประกันตน เฮ ! ครม. ไฟเขียว เอาเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนได้

2. การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่น

          - ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจากร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง  

          - ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร เพิ่มระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรโดยเหมาจ่ายในอัตราครั้งละร้อยละ 50 ของค่าจ้างจากเดิมเป็นระยะเวลา 90 วันเป็นระยะเวลา 98 วันหรือระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          - ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรโดยให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และภายหลังการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน

          ทั้งนี้การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะทำให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้สูงอายุจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบสามารถ เลือกเข้าถึงแหล่งเงินฉุกเฉินได้เพิ่มเติมโดยใช้เงินกรณีชราภาพที่ตนจะได้รับในอนาคตเป็นเงินทุน แต่จะทำให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันรายได้ยามเกษียณที่ลดลง 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก รัฐบาลไทยเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผู้ประกันตน เฮ ! ครม. ไฟเขียว เอาเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนได้ เช็ก 3 ขอ ได้ที่นี่ โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:42:27 159,234 อ่าน
TOP