x close

ออมสินจัดใหญ่ ปล่อยสินเชื่อสูงสุด 3 แสน 6 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน ใครกู้ได้บ้าง ดูที่นี่ !

          กู้ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ เปิดให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน วงเงินสูงสุด 3 แสนบาท ไม่ต้องผ่อน 6 งวดแรก รายละเอียดเป็นอย่างไร ชมเลย แต่ตอนนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้ เพราะปิดรับชั่วคราว

ธนาคารออมสิน

          ช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด 19 กำลังเข้าสู่การระบาดสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอน ซึ่งทางธนาคารออมสิน ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือประชาชน จึงมีการออกสินเชื่อ "ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ" ขึ้นมา เพื่อผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท กู้ได้สูงสุดคนละ 3 แสนบาท และ 6 เดือนแรกไม่ต้องผ่อนเงินคืน ผ่อนตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป

          โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนล้นหลาม สามารถช่วยต่อชีวิตได้จริง และมีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้ว ดังนั้น กระปุกดอทคอมจะมาสรุปรายละเอียดของโครงการนี้อีกครั้งว่าเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์โครงการ


          จัดทำเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด และต้องไม่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ


ธนาคารออมสิน

          1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

          2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

          3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

          4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้


          - ผู้เริ่มประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้าออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

          - ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

          - ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

จำนวนเงินให้กู้


ธนาคารออมสิน

          กู้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อราย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาชีพที่ผู้กู้ด้วย ได้แก่

          - ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย ตัดผม เป็นต้น กู้ได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

          - ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้าออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น กู้ได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

          - ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถรับจ้างขนส่งสินค้า กู้ได้ไม่เกิน 1 แสนบาท

          - ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ กู้ได้ไม่เกิน 1 แสนบาท

          - ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น กู้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท


อัตราดอกเบี้ย


          มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้


          มีเวลาชำระเกิดสูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ซึ่งเงื่อนไขนี้จะรวมกับช่วงที่ไม่ต้องผ่อนคืน 6 เดือนแรกด้วย จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

หลักประกันการกู้


          - ถ้ากู้ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่มีหลักประกัน

          - ถ้ากู้ระหว่าง 1 แสน - 3 แสนบาท ใช้บุคคลค้ำประกัน และบุคคลค้ำประกันจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้ เช่น กู้เงิน 1 แสนบาท คนค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท เป็นต้น

ช่องทางการขอสินเชื่อ


          สามารถขอได้ผ่านเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารใกล้บ้านท่าน

เอกสารการขอสินเชื่อ ต้องใช้อะไรบ้าง


          เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ หลัก ๆ จะมีอยู่ 2 ข้อ ได้แก่

          1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้

          2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

          ส่วนเอกสารอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมา จะขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งจะแตกต่างกันไป ดังนี้

          - ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง และผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง จะมีเอกสารเพิ่มเติม คือ

         1. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)

          2. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

          - ผู้ขับขี่รถสาธารณะ มีเอกสารเพิ่มเติม คือ

          1. ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)

          2. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

          - ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ มีเอกสารเพิ่มเติม คือ

          1. เอกสารที่รับรองจากแฟรนไชส์เซอร์ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญามัดจำ หนังสือผ่านสิทธิ เป็นต้น

          2. เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์  (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้ )

          3. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

          - ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน มีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

          1. บัญชีรับจ่าย Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน

          2. ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ

          3. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ระยะเวลาโครงการ


          ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าเงินโครงการจะหมด

          ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจสินเชื่อดังกล่าวมาก จนธนาคารได้ขอปิดการลงทะเบียนชั่วคราว เพื่อขอตรวจสอบสิทธิ์ และจะมีการแจ้งให้ทราบ เมื่อเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสินเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ออมสินจัดใหญ่ ปล่อยสินเชื่อสูงสุด 3 แสน 6 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน ใครกู้ได้บ้าง ดูที่นี่ ! อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:21:07 166,214 อ่าน
TOP