x close

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 300,000 บาท สินเชื่อสร้างอาชีพ เช็กคุณสมบัติได้ที่นี่ !

           ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ปล่อยกู้เงินรายละ 300,000 บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก เช็กรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่นี่


          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท

          เพื่อให้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินเริ่มทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้

เงิน


กลุ่มเป้าหมาย


          - ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสาร อื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว


          - ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย เฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาเฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ


          - ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสาร อื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

เงื่อนไขสินเชื่อมีดังนี้

เงิน


วงเงินสินเชื่อ

          - ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท

ระยะเวลาการชำระ

          - ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)

อัตราดอกเบี้ย

          - ร้อยละ 3.99 ต่อปี


ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 300,000 บาท สินเชื่อสร้างอาชีพ เช็กคุณสมบัติได้ที่นี่ ! อัปเดตล่าสุด 0 543 เวลา 00:00:00 19,875 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP