x close

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 50,000 บาท ปิดหนี้นอกระบบ จ่ายคืนใน 5 ปี

          ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน จ่ายคืนภายใน 5 ปี 

ธนาคารออมสิน - ธ.ก.ส.

          วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ธนาคารออมสิน ได้มีการเปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยมีจุดเด่นคือ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภค-บริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ 

รายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้

วงเงินกู้

- ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

- 100 บาทต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

- ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

ธนาคารออมสิน - ธ.ก.ส.

รายละเอียดการสมัคร 

คุณสมบัติ

- เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
- สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
- มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

- ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
- เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
- รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
- กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ธนาคารออมสิน - ธ.ก.ส.
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก GSB Society

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 50,000 บาท ปิดหนี้นอกระบบ จ่ายคืนใน 5 ปี อัปเดตล่าสุด 28 ตุลาคม 2564 เวลา 01:21:24 50,458 อ่าน
TOP