x close

สินเชื่อธนาคารประชาชน จากธนาคารออมสิน ให้กู้สูงสุด 2 แสนบาท เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่


           ธนาคารออมสิน ปล่อย สินเชื่อธนาคารประชาชน ช่วยเหลือด้านประกอบอาชีพ และชำระหนี้สิน ให้กู้ไม่เกิน 2 แสนบาท เช็กเงื่อนไขรายละเอียดได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อกู้  2 แสน

           ธนาคารออมสิน ปล่อยโครงการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จุดเด่นเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ชำระหนี้สินอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเงินให้กู้


           - ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้


เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

เงินกู้ระยะยาว

           - วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
           - วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
           - วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้


           - หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
           - หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อกู้  2 แสน

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้


           - ชำระเงินต้นและเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
           - การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราเบี้ยคงที่
           - กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้

อัตราดอกเบี้ย


           - เป็นไปตามประกาศกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้


           - เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
           - เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท
เอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
           - เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
           - เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
           - เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
           - มีสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยแน่นอน
           - เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
           - ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
           - ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน รายบุคคล อเนกประสงค์

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อกู้  2 แสน

หลักประกันเงินกู้

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้


           - มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
           - เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
           - ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
           - ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข


วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

           - เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-200,000 บาท


           - เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน
           - เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน มีดังนี้


           - หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน
           - ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน, เดลินิวส์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สินเชื่อธนาคารประชาชน จากธนาคารออมสิน ให้กู้สูงสุด 2 แสนบาท เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่ อัปเดตล่าสุด 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09:14:35 92,178 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP