x close

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนเมษายน 2564 เข้าแล้ววันนี้ ใครได้บ้าง เช็กที่นี่


          เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเมษายน 2564 เงินเข้าแล้ววันนี้ พร้อมเปิดวิธีเช็กสิทธิง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ขั้นตอนตามนี้

เงินอุดหนุนบุตร

            วันที่ 9 เมษายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนเมษายน 2564 จำนวน 600 บาท จะถูกโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองในวันนี้ มีผู้ที่ได้รับสิทธิจำนวน 2,115,640 ราย

ใครบ้างที่ได้เงินอุดหนุนบุตร

            - ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

            - ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ

            - เข้าเว็บไซต์ csgcheck.dcy และกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้

             1. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
             2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
             3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
             4. กดค้นหาข้อมูล

คุณสมบัติการร่วมโครงการ
             
             - ผู้ปกครองจะต้องมีสัญชาติไทย
             - เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ และเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
             - เด็กแรกเกิดต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
             - อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน

เงินอุดหนุนบุตร

การลงทะเบียนแต่ละพื้นที่

           - กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต
           - เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
           - ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย

           1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

           2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

           3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

           4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด

           5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ของธนาคารกรุงไทย ออมสิน หรือ ธ.ก.ส. อย่างใดอย่างหนึ่ง

           6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

           7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ

           8. สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

           ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวัน-เวลาราชการ) หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เงินอุดหนุนบุตร

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนเมษายน 2564 เข้าแล้ววันนี้ ใครได้บ้าง เช็กที่นี่ อัปเดตล่าสุด 9 เมษายน 2564 เวลา 10:20:07 9,947 อ่าน
TOP