x close

ประกาศแล้ว ! ไฟเขียว แท็กซี่มิเตอร์บวกเพิ่มค่าสัมภาระ สูงสุดชิ้นละ 100 บาท

          กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการอื่น สำหรับรถแท็กซี่มิเตอร์ โดยให้บวกราคาค่าสัมภาระเพิ่มเริ่มต้น 20-100 บาท คิดราคาตามขนาด

แท็กซี่
ภาพจาก ferdyboy/Shutterstock.com

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร

รถแท็กซี่มิเตอร์


โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

          1. ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

          2. กำหนดความหมายของ "สัมภาระ" คือ สินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีการบรรจุกล่อง กระเป๋า มัดรวม หรือบรรจุหีบห่อ และที่มิได้มีการบรรจุแต่มีขนาด ปริมาณ ความกว้าง ความสูง เกินกว่าเป็นสัมภาระติดตัว แต่มิให้หมายความรวมถึงรถเข็นหรืออุปกรณ์สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า

          "สัมภาระติดตัว" คือ สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของคนโดยสารระหว่างการเดินทาง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าคอมพิวเตอร์ เป้สะพายหลัง และให้หมายถึงของใช้ส่วนตัวที่ติดตัวคนโดยสารด้วย


          3. ค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ ให้กำหนดดังนี้

          - การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูง ด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท

          - การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูง ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 26 นิ้ว เกินกว่า 2 ชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่ 3 ขึ้นไป ในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท ไม่นับรวมกับสัมภาระตามความหมายข้างต้น

          - การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นอุปกรณ์การกีฬาจำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

          - การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นสินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่บรรจุกล่อง และที่มิได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่บรรจุกล่อง มัดรวมหรือหีบห่อชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

          - การวัดขนาดของสัมภาระ มิให้วัดล้อหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่รวมคำนวณเป็นขนาดของสัมภาระด้วย

          - การเรียกเก็บค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ ให้เรียกเก็บได้ในกรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือการจ้างจากสถานที่อื่นไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างแจ้งอัตราค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้าง

          ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563


ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


หมายเหตุ อัปเดตข้อมูลล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.55 น.


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศแล้ว ! ไฟเขียว แท็กซี่มิเตอร์บวกเพิ่มค่าสัมภาระ สูงสุดชิ้นละ 100 บาท อัปเดตล่าสุด 1 ธันวาคม 2563 เวลา 22:59:22 24,208 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP