x close

เช็กเงื่อนไข กู้ออมสิน 50,000 สินเชื่อเสริมพลังฐานราก คุณสมบัติแบบไหนกู้ได้บ้าง ดูเลย !


          เปิดเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้เงินธนาคารออมสิน 50,000 บาท คุณสมบัติแบบไหนกู้ได้บ้าง เช็กเลย !

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
          จากกรณี ธนาคารออมสิน เปิดตัวโครงการใหม่ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์กับบุคคลค้ำประกัน เพื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน หรือ 175 บาทต่อเดือนเท่านั้น โดยให้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

          อ่านข่าว : ธ.ออมสิน ปล่อยเงินกู้สู้วิกฤต วงเงิน 50,000-ดอกเบี้ยเดือนละ 175 บ.-ไม่ใช้คนค้ำ ดูเงื่อนไขที่นี่


          สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนขอสินเชื่อ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้....

1. คุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด

          1.1 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

          - เป็นผู้ประกอบการรายย่อย / เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

          - เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน / ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

          1.2 บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

          1.3 ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานธนาคารออมสิน

          1.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ

          1.5 ต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุน / ซื้อ / ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

2. เอกสารสำหรับขอสินเชื่อ

          2.1 กรณีที่ผู้กู้เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
          - เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
          - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
          - เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
          - ไม่ต้องตรวจกิจการ

          2.2 กรณีที่ผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ประจำ
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
          - เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
          - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
          - เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
          - เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไข สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

          3.1 วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

          3.2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

          3.3 ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

          3.4 ไม่ต้องใช้หลักประกัน

          3.5 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

          3.6 ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ

          3.7 ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

          3.8 การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ได้ที่ call center 1115 เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขา

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน, กรุงเทพธุรกิจ
 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเงื่อนไข กู้ออมสิน 50,000 สินเชื่อเสริมพลังฐานราก คุณสมบัติแบบไหนกู้ได้บ้าง ดูเลย ! อัปเดตล่าสุด 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:37:23 47,939 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP