x close

ข้าราชการพลเรือนเฮ ! เปิดจองคอนโด 999,999 บาท ลงทะเบียน 9 ก.ย. 63

          ข้าราชการพลเรือนเฮ ! เปิดจองคอนโด 999,999 บาท ลงทะเบียน 9 ก.ย. 63 ตรวจสอบเงื่อนไข คุณสมบัติ และรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่


คอนโด
ภาพจาก tcondo.ocsc.go.th

คอนโด
ภาพจาก tcondo.ocsc.go.th

          วันที่ 6 กันยายน 2563 กรมธนารักษ์ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะเปิดให้ข้าราชการพลเรือนจองคอนโด 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยห้องละประมาณ 40 ตารางเมตร ราคาห้องละ 999,999 บาท ตามโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ราชพัสดุนำมาจัดสร้างอาคารที่พักอาศัย เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

- วันและเวลา ลงทะเบียนรับสิทธิ

          วันที่ 9-13 กันยายน 2563 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ tcondo.ocsc.go.th

- สำหรับคอนโดข้าราชการพลเรือนที่จะเปิดจองมีทั้งสิ้น 9 โครงการ ดังนี้

          1. กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ถนนสุขุมวิท ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบางจาก ประมาณ 100 เมตร จำนวน 76 ยูนิต

          2. กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ถนนพระราม 3 จำนวน 76 ยูนิต

          3. กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ถนนเพชรบุรี จำนวน 72 ยูนิต

          4. จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตรงข้ามศูนย์ราชการนนทบุรี จำนวน 76 ยูนิต

          5. จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด ตั้งอยู่ติดกับวัดกู้ จำนวน 76 ยูนิต

          6. จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด ติดถนนแจ้งวัฒนะ จำนวน 76 ยูนิต

          7. จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 76 ยูนิต

          8. จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 76 ยูนิต

          9. จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่หลังศาลปกครองขอนแก่น จำนวน 76 ยูนิต

- ลักษณะโครงการ

          เป็นการสร้างอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น โดยมี 2 รูปแบบ คือ

          แบบที่ 1 จำนวนห้องพัก 76 ห้อง ขนาดห้องพัก 40 ตารางเมตร ราคาขาย 999,999 บาท

          แบบที่ 2 จำนวนห้องพัก 71 ห้อง ขนาดห้องพัก 40 ตารางเมตร จำนวน 70 ห้อง และขนาด 32 ตารางเมตร ราคาขาย 800,000 บาท จำนวน 1 ห้อง

ผู้ได้รับสิทธิ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการคอนโดข้าราชการพลเรือน ดังนี้

          - สิทธิการเช่า 30 ปี และอาจต่ออายุสัญญาเช่าได้

          - กรมธนารักษ์ผ่อนปรนอัตราค่าเช่า ร้อยละ 25 จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า

          - สามารถนำสิทธิการเข้าร่วมโครงการไปเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อได้ตามสิทธิ รวมทั้งการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันในการกู้เงินสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ตามระเบียบ สามารถให้ทายาทเข้าอยู่อาศัยร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องไม่นำไปจัดให้บุคคลอื่นอยู่อาศัยหรือให้เช่าช่วง

- คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

          1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

          2. หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีหนังสือให้ความเห็นชอบและยินยอมให้หักเงินเดือนเป็นค่าผ่อนชำระค่าก่อสร้าง

          3. สามารถรับเงื่อนไขการกู้จากสถาบันการเงิน และต้องดำเนินการจัดเตรียมและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันการเงินกำหนด

          4. คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

- เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

          1. จองสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านระบบรับจอง พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการจองสิทธิ

          2. ผู้จองต้องมีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น โดยให้เลือกจองได้ 1 โครงการเท่านั้น

          3. ผู้ได้รับสิทธิต้องเข้าร่วมโครงการเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อชำระค่าก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

          4. สามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้เมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการข้อ 1. ได้เมื่อครบกำหนด 5 ปี

- การคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิ

          1. ประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจองสิทธิเพื่อรับการคัดเลือกให้รับสิทธิพร้อมกันผ่านระบบรับจอง

          2. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้รับสิทธิ มีดังนี้

          1) มีสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่โครงการ หรือ

          2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการ (ภูมิลำเนาในที่นี้หมายถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันจองเท่านั้น)

          ในกรณีที่เอกสารหลักฐานการจองสิทธิไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้รับสิทธิ ให้ถือการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

- หลักฐานในการจองสิทธิ

          1. สำเนาบัตรข้าราชการพลเรือน

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

          3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน

          4. เอกสารที่ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้หักเงินเดือน พร้อมระบุสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จองสิทธิ

ขอบคุณข้อมูลจาก tcondo.ocsc.go.th, thansettakij.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ข้าราชการพลเรือนเฮ ! เปิดจองคอนโด 999,999 บาท ลงทะเบียน 9 ก.ย. 63 อัปเดตล่าสุด 16 กันยายน 2563 เวลา 14:33:05 24,957 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP