x close

เคลียร์ชัด ! มาตรการที่ 5 ของ ธอส. ช่วยลูกค้าพักเงินต้น-ยกเว้นดอกเบี้ยอย่างไร ?

          ใครมีสินเชื่อบ้าน ธอส. แล้วต้องการเข้าร่วมมาตรการที่ 5 พักชำระหนี้พร้อมยกเว้นดอกเบี้ย 4 เดือน มาศึกษาข้อมูลและรายละเอียดกันก่อน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
          ช่วงนี้คนไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ไปตาม ๆ กัน เพราะไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ จึงขาดรายได้ ซ้ำยังส่งผลต่อการผ่อนชำระหนี้สิน แต่หากใครเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คงยิ้มออกได้บ้าง เพราะมี 6 มาตรการ จาก "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ" มาช่วยแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายการผ่อนชำระเงินกู้ที่อยู่อาศัย ตั้งแต่พักชำระเงินต้น ลดดอกเบี้ย พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ไปจนถึงขยายระยะเวลากู้ โดย ธอส. ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไปแล้ว รวมทุกมาตรการ กว่า 377,000 บัญชี คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 380,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 23 เมษายน 2563)
ธอส.

          แน่นอนว่าที่คนถามไถ่กันมากก็คือ มาตรการที่ 5 ซึ่งให้ลูกค้าพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 เดือน พร้อมกับยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ 4 เดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญาให้ด้วย หากทำตามเงื่อนไขของธนาคาร ถือเป็นความช่วยเหลือที่น่าสนใจมากทีเดียว เพราะแตกต่างจากการพักชำระหนี้ของธนาคารอื่น ๆ ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น เรารวบรวมมาให้แล้ว
พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน

          สำหรับคนที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน จะต้องเป็นลูกค้าของ ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท และมีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกัน ภายใต้หลักประกันเดียวกัน ไม่เกิน 3 ล้านบาท 

          หากสมัครเข้าร่วมมาตรการนี้แล้ว เราจะไม่ต้องจ่ายทั้งค่างวดและดอกเบี้ยเลยเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2563 และเมื่อครบ 4 เดือน ก็สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้เดิมได้ ซึ่งการพักชำระหนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตโควิด 19 เช่นนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเสียประวัติในฐานข้อมูลเครดิตบูโรใด ๆ

ธอส.

ยกเว้นดอกเบี้ยที่พักชำระ 4 เดือน
          มาตรการพักชำระหนี้ของทุกธนาคาร แม้จะให้พักดอกเบี้ย แต่ก็ยังคงคำนวณดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ โดยเราต้องจ่ายดอกเบี้ย 4 เดือนนี้คืนมาในงวดสุดท้ายของสัญญากู้ 

          อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้า ธอส. ที่เข้าร่วมมาตรการที่ 5 ยังมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยที่พักชำระ 4 เดือนให้ทั้งหมดด้วย อธิบายง่าย ๆ คือ นอกจากได้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 4 เดือนที่พักไว้ในเดือนสุดท้ายของสัญญา เพียงแต่ต้องทำตามเงื่อนไข 3 ข้อนี้ ตลอดระยะเวลาสัญญากู้ คือ

1. หลังครบกำหนดพักชำระหนี้ 4 เดือน จะสามารถจ่ายค่างวดได้ไม่เกิน 2 งวดรวมกัน

          นั่นคือ ตั้งแต่เดือนที่ 5 เป็นต้นไป ที่เราต้องผ่อนส่งตามเดิม เรามีสิทธิ์โปะค่างวดได้ไม่เกินค่างวดปกติ 2 งวดรวมกัน เช่น ถ้าทุกเดือนจ่ายค่างวด 10,000 บาท หลังจากนี้ก็สามารถจ่ายค่างวดได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทเท่านั้น จะโปะค่างวดเกิน 2 เดือนไม่ได้ 

          ยกเว้นว่าเราต้องการชำระหนี้ปิดบัญชี ถึงจะชำระค่างวดได้เกิน 2 เท่าของเงินงวดได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 50,000 บาท หรือกรณีที่เราชำระหนี้หมดก่อนครบอายุสัญญาเงินกู้ และในแต่ละเดือนก็ไม่ได้ชำระเงินงวดเกิน 2 เท่า ตรงนี้จะยังได้รับการยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ 4 เดือนเช่นเดิม

2. ปิดบัญชี หรือรีไฟแนนซ์ก่อนครบกำหนดสัญญากู้ไม่ได้

          ตามเงื่อนไขคือ เราจะไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีก่อนกำหนดระยะเวลาตามสัญญากู้เงินได้ รวมทั้งการไถ่ถอนจำนอง รีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารอื่น ก็ทำไม่ได้เช่นกัน เว้นแต่ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยที่พักไว้ 4 เดือนคืนให้ธนาคารในงวดสุดท้ายก่อนปิดบัญชี

3. ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระหว่างอายุสัญญากู้เงินไม่ได้

          กรณีนี้หมายความว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเดิมจนสิ้นสุดระยะสัญญา ไม่สามารถทำรีเทนชั่น หรือขอลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจริง ๆ ก็ให้คืนดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ 4 เดือน โดยนำไปจ่ายในงวดสุดท้ายของสัญญาได้ ยังไม่ต้องจ่ายทันทีที่ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

          หากปฏิบัติตามข้อตกลงของมาตรการที่ 5 ทั้งหมดได้ ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้ง 4 เดือนให้เลย ซึ่งจะนำมาหักในงวดเดือนสุดท้ายของสัญญา เช่น สมมติเรามีดอกเบี้ยที่พักชำระ 4 เดือน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท และในงวดสุดท้ายของสัญญามีจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระปกติ 15,000 บาท ธนาคารจะหักเงิน 10,000 บาทออกไป คงเหลือเงินงวดที่ต้องชำระในงวดสุดท้ายเพียง 5,000 บาท

ธอส.

ถ้าทำตามเงื่อนไขไม่ได้ จะเป็นปัญหาหรือไม่ ?

          คนส่วนใหญ่ที่ผ่อนบ้านไปสักระยะหนึ่งมักจะคิดรีไฟแนนซ์บ้าน ขอลดหย่อนดอกเบี้ย หรืออยากนำเงินก้อนมาโปะหนี้ทั้งหมด ซึ่งจะผิดข้อตกลงของการยกเว้นดอกเบี้ยตามมาตรการที่ 5 แต่จริง ๆ แล้วเราสามารถทำได้ โดยยินยอมคืนดอกเบี้ยที่พักไว้ 4 เดือนให้ธนาคารในงวดสุดท้าย ในวันที่ปิดบัญชี หรือขอรีไฟแนนซ์ ก็จะพ้นสิทธิ์ตามมาตรการนี้

          จะว่าไปถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ได้เปรียบกว่าสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่พอสมควร เพราะต้องไม่ลืมว่า การพักชำระหนี้กับธนาคารไหนก็ตามในช่วงโควิด 19 เราต้องจ่ายดอกเบี้ยส่วนที่พักไว้ในงวดสุดท้ายของสัญญากู้อยู่แล้ว แต่ ธอส. ให้ทางเลือกที่ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยส่วนนี้ให้ 

          ถ้าเราเข้าร่วมโครงการไปแล้ว พอหลังจาก 4 เดือนที่พ้นเวลาพักชำระหนี้ เกิดทำตามข้อตกลงไม่ได้ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร แค่กลับมาจ่ายดอกเบี้ยที่พักไว้ในงวดสุดท้าย ซึ่งจะเหมือนกับมาตรการเยียวยาของธนาคารอื่น ๆ นั่นเอง จากนั้นจะดำเนินการปิดบัญชีเงินกู้ ขอลดหย่อนดอกเบี้ยบ้าน หรือรีไฟแนนซ์ได้ตามปกติ

          เมื่อทำความเข้าใจกับมาตรการที่ 5 อย่างชัดเจนแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ

          1. Mobile Application GHB ALL ดาวน์โหลดได้ที่ App Store  หรือ Play Store 
          2. เว็บไซต์ ghbank.co.th 
          3. Line Official : GHBANK
  • ลูกค้าสถานะบัญชีปกติ สมัครได้ที่ Mobile Application GHB ALL และ Line Official: GHBANK
  • ลูกค้าใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ หรือลูกค้าที่อยู่ในสถานะกฎหมาย สมัครได้ทั้ง 3 ช่องทาง
          หากใครยังมีข้อสงสัยสามารถอ่านรายละเอียด "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ" ทั้ง 6 มาตรการได้ที่เว็บไซต์ ghbank.co.th, เฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือสอบถามที่ ธอส. ทุกสาขา ทั่วประเทศเลยค่ะ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox : m.me/GHBank
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000
www.ghbank.co.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เคลียร์ชัด ! มาตรการที่ 5 ของ ธอส. ช่วยลูกค้าพักเงินต้น-ยกเว้นดอกเบี้ยอย่างไร ? อัปเดตล่าสุด 24 เมษายน 2563 เวลา 11:18:08 74,127 อ่าน
TOP