x close

ลูกจ้าง เฮลั่น ครม. มีมติจ่ายเงินชดเชยเต็มจำนวนค่าจ้าง กรณีหยุดงานเพราะโควิด 19

 

          ครม. มีมติ เยียวยาแรงงานไทย จากผลกระทบโควิด 19 ชดเชยเงินให้เต็มจำนวนค่าจ้าง กรณีหยุดงานเพราะรัฐบาลสั่งให้ปิด หรือนายจ้างไม่ให้มาทำงาน พร้อมหยวนให้แรงงานต่างด้าวอยู่ไทยเกินกำหนด

          วันที่ 24 มีนาคม 2563 ศ. ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโคโรน่า เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

          ส่วนแรงงานไทย ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ สำหรับการรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2565


          - สำหรับการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง เพิ่มอัตราเงินทดแทนกรณีว่างงานเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 200 วัน

          - สำหรับการว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงาน หรือเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น เพิ่มอัตราเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน

  ชดเชยเต็มจำนวนค่าจ้าง


          ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยปรับนิยามเหตุสุดวิสัยคือ อัคคีภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ อุทกภัย หรือภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์ ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ครอบคลุมถึงโรคโควิด 19 ตอนนี้ด้วย ตลอดจนภัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง จนผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้

          โดยกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน "มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราเต็มจำนวนของค่าจ้างรายวัน" โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรองหรือไม่ให้ทำงาน ไม่เกิน 180 วัน บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563

          แต่กรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 "ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอัตราเต็มจำนวนของค่าจ้างรายวัน" ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ ไม่เกิน 60 วัน

  ชดเชยเต็มจำนวนค่าจ้าง>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เฟซบุ๊ก Live NBT2HD


 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกจ้าง เฮลั่น ครม. มีมติจ่ายเงินชดเชยเต็มจำนวนค่าจ้าง กรณีหยุดงานเพราะโควิด 19 อัปเดตล่าสุด 27 มีนาคม 2563 เวลา 09:10:41 151,718 อ่าน
TOP