x close

เปิด 19 มาตรการ รัฐช่วยผู้ประกอบการ ปล่อยกู้ดอกต่ำ-ยืดเสียภาษี ฝ่าวิกฤตโควิด 19


          เผย 19 มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทั้งปล่อยเงินกู้เพิ่มสภาพคล่อง มาตรการพักเงินต้น - ลดดอกเบี้ย ควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เพื่อเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ไปต่อให้ได้

          วันที่ 24 มีนาคม 2563 ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคโควิด 19 แถลงข่าวถึงมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยหลักการเพิ่มสภาพคล่องและการลดภาระผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้

มาตรการระยะที่ 1 ซึ่งออกไปแล้วโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้แก่ 12 มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการ

          หลักการเพิ่มสภาพคล่อง

          1. มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 150,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% สองปีสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

          2. มาตรการพักต้น ลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

          3. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยผ่อนคลายและปรับหลักเกณฑ์โครงสร้างหนี้

          4. สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของประกันสังคม วงเงินสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท โดยให้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี ให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

          5. มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเภท ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 1.5% เริ่มเดือนเมษายนถึงกันยายน 2563

          6. เร่งคืนภาษีมูลราคาเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก
                   - กรณียื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้รับคืนภายใน 15 วัน
                   - กรณียื่นแบบปกติได้รับคืนภายใน 45 วัน

          7. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 โดยกรมบัญชีกลางได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ

          หลักการลดภาระ

          8. หักเพิ่มภาษีดอกเบี้ยจ่าย จาก 1 เท่า เป็น 1.5 เท่า (Soft loan 150,000 ล้านบาท)

          9. บรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ และคืนค่าประกันการใช้ไฟ

          10. ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 4% มาตรา 39 จาก 9% เหลือ 7%

          11. ไม่ปลดแรงงาน หักรายจ่ายค่าจ้างงานได้ 3 เท่า

          12. บรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เรื่องการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุ สำหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

เปิด 19 มาตรการ เยียวยาผู้ประกอบการ

มาตรการระยะที่ 2

          หลักการเพิ่มสภาพคล่อง

          1. สินเชื่อรายย่อย ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย
                   - วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
                   - ให้สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% ใน 2 ปีแรก

          หลักการลดภาระ

          2. ยืดการเสียภาษีเงินได้
                    - ภ.ง.ด.50 จากเดิมกำหนดเสียภาษีเดือนพฤษภาคม 2563 ยืดออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
                    - ภ.ง.ด.51 จากเดิมกำหนดเสียภาษีเดือนสิงหาคม 2563 ยืดออกไปเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

          3. ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT ภาษีธุจกิจเฉพาะ และอื่น ๆ ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
                    - เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน

          4. ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้กิจการสถานบริการ
                    - เลื่อนการยื่นแบบและชำระภาษีสถานบริการออกไป 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 ให้เสียภาษีวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

          5. ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
                    - เลื่อนการยื่นแบบและชำระภาษีภายใน 10 วัน เป็นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
                    - กรอบระยะเวลา 3 เดือน

          6. ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19
                    - ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่ใช้รักษาและป้องกันโรคโควิด 19 เป็นเวลา 6 เดือน ถึงช่วงเดือนกันยายน 2563

          7. ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non-Bank) ให้เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ Leasing ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

เปิด 19 มาตรการ เยียวยาผู้ประกอบการ

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 19 มาตรการ รัฐช่วยผู้ประกอบการ ปล่อยกู้ดอกต่ำ-ยืดเสียภาษี ฝ่าวิกฤตโควิด 19 อัปเดตล่าสุด 24 มีนาคม 2563 เวลา 17:18:06 18,393 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP