x close

เจาะลึกกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์เป็นใครได้บ้าง ?

          การทำความเข้าใจเรื่องผู้รับประโยชน์ จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากประกันชีวิตได้ตรงตามเจตนารมณ์ของเรา
ประกันชีวิต

          วัตถุประสงค์หลักของการทำประกันชีวิตคือ ความคุ้มครอง เพราะเมื่อผู้ทำประกันหรือผู้เอาประกันเสียชีวิต จะได้มีเงินก้อนหนึ่งจากประกัน เหมือนเป็นมรดกชิ้นหนึ่งเก็บไว้ให้ครอบครัวหรือคนข้างหลัง ดังนั้น หากต้องการให้ใครได้รับเงินก้อนหรือผลประโยชน์จากประกันชีวิต ก็สามารถระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ในประกันชีวิตที่ทำได้ ซึ่งไม่ต่างกับการทำพินัยกรรมที่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าจะยกทรัพย์สินอะไรให้กับใคร

          ทั้งนี้ เคยสงสัยไหมว่า การระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในประกันชีวิตนั้นเป็นใครได้บ้าง ถ้าระบุผู้รับประโยชน์ไปแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงทำได้หรือไม่ หรือผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันจะส่งผลอย่างไร วันนี้ กระปุกดอทคอม มีข้อมูลเรื่องนี้จาก K-Expert ธนาคารกสิกรไทย มาฝาก

ผู้รับประโยชน์เป็นใครได้บ้าง

          โดยทั่วไปบริษัทประกันจะกำหนดให้ผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือทางกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฆาตรกรรมผู้เอาประกันเพื่อหวังเงินประกันชีวิต เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา สามีภรรยา

          กรณีสมรสไม่จดทะเบียน หรือคู่รักเพศเดียวกัน หลายบริษัทก็รับทำประกัน โดยอาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไขบางอย่าง เช่น คู่รักเพศเดียวกัน บริษัทประกันอาจให้ทำหนังสือหรือจดหมายรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต หรือทำประกันทั้งคู่ แล้วยกผลประโยชน์ให้แก่กัน

          นอกจากนี้ การระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตยังสามารถระบุเป็นนิติบุคคลก็ได้ เช่น มูลนิธิ วัด สภากาชาด ฯลฯ เหมือนเป็นการทำบุญครั้งสุดท้าย

ประกันชีวิต

ผู้รับประโยชน์มีหลายคนได้หรือไม่

          ผู้เอาประกันสามารถระบุผู้รับประโยชน์จำนวนกี่คนก็ได้ และกำหนดสัดส่วนในการรับผลประโยชน์ของผู้รับประโยชน์แต่ละคนไว้ด้วย เช่น ระบุผู้รับประโยชน์ 2 คน โดยคนแรกได้รับผลประโยชน์ 60% อีกคนหนึ่งได้รับผลประโยชน์ 40% ถ้าไม่ได้กำหนดสัดส่วนไว้ บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ในจำนวนที่เท่ากัน

          หากไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ แล้วต่อมาผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้กับกองมรดกของผู้เอาประกัน ซึ่งต้องดูว่าผู้เอาประกันทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ว่าเงินจากประกันก้อนนี้จะยกให้ใคร ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ เงินจากประกันจะเป็นไปตามลำดับทายาทโดยธรรม ซึ่งอาจมีบุคคลที่เราไม่ต้องการยกผลประโยชน์ให้รวมอยู่ด้วยก็ได้ ดังนั้น แนะนำให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในประกันชีวิต เพื่อให้การส่งมอบผลประโยชน์เป็นไปตามที่เราต้องการ

ผู้เอาประกันสามารถเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้ไหม


          หากผู้เอาประกันต้องการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ เช่น นาย A และนางสาว B เป็นสามีภรรยากัน นาย A ทำประกันชีวิตยกให้นางสาว B เป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมานาย A และนางสาว B ได้แยกทางกัน และนาย A ได้แต่งงานใหม่กับนางสาว C หากนาย A ต้องการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์เป็นางสาว C จะทำได้หรือไม่

          คำตอบคือ ผู้เอาประกันสามารถเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันยังไม่ได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ทำหนังสือแจ้งบริษัทประกันว่าตนเองจะขอรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้น

          จากตัวอย่าง หากนาย A ส่งมอบกรมธรรม์ให้ นางสาว B และ นางสาว B ทำหนังสือแจ้งบริษัทประกันไปแล้ว นาย A จะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ไม่ได้ ถ้านางสาว B ไม่ยินยอม ทั้งนี้ นาย A สามารถหยุดส่งเบี้ยหรือเวนคืนกรมธรรม์ได้

ประกันชีวิต

ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน ควรทำอย่างไร

          หากผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันไม่ได้ทำให้กรมธรรม์เสียไปแต่อย่างใด โดยยังมีผลบังคับเช่นเดิม

          กรณีระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้หลายคน แล้วผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน ผู้เอาประกันสามารถแจ้งบริษัทประกันเพื่อเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หรือเปลี่ยนสัดส่วนการรับเงินของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ได้ หากไม่ได้แจ้ง เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต การจ่ายเงินผลประโยชน์จะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ

          - กรณีกำหนดสัดส่วนการรับผลประโยชน์: บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกัน

          - กรณีไม่ได้กำหนดสัดส่วนการรับผลประโยชน์: บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน

          สำหรับกรณีที่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้คนเดียว แล้วผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน ผู้เอาประกันควรแจ้งบริษัทประกันเพื่อเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากไม่ได้แจ้ง เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกัน

          นอกจากนี้ ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่า ผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนผู้รับประโยชน์หรือไม่ เช่น เครื่องบินตก เรืออับปางกลางทะเล เงินจากกรมธรรม์จะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกัน

          เรื่องผู้รับประโยชน์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ผู้เอาประกันควรตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง หากผู้รับประโยชน์เสียชีวิตไปก่อน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ควรรีบแจ้งบริษัทประกัน เพื่อให้การจ่ายเงินชดเชยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของตัวเรา

K-Expert Action

          • เมื่อทำประกันชีวิต ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่เราต้องการ

          • รีบแจ้งบริษัทประกันหากต้องการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ หรือกรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจาะลึกกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์เป็นใครได้บ้าง ? อัปเดตล่าสุด 22 ตุลาคม 2561 เวลา 15:35:10 32,003 อ่าน
TOP