x close

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 เช็กเลย ลงทะเบียนตอนไหน ได้เงินเท่าไหร่

            เปิดรายละเอียดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 ใครมีสิทธิ์บ้าง เปิดลงทะเบียนที่ไหน เมื่อไหร่ รีบตรวจสอบเงื่อนไขด่วน ๆ   
เบี้ยยังชีพคนชรา

          เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพคนชรา เป็นเงินช่วยเหลือที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และในทุก ๆ ปี จะมีการเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ ๆ ที่มีสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน ซึ่งในปีนี้ก็เช่นกัน เพราะฉะนั้น กระปุกดอทคอม จึงรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 มาฝาก เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่ควรจะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ไป
 
ใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
          สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

          1. สัญชาติไทย

          2. อายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยการลงทะเบียนช่วงต้นปี 2562 ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 (ผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ)

          3. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ 
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 ได้ที่ไหน อย่างไร  
 
          ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด หากอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นแทน ได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

          โดยสามารถลงทะเบียนได้ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้

          1. ลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 (รับเงินงบประมาณปี 2563) สำหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503

          จะเริ่มได้รับเงินผู้สูงอายุงวดแรกในเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เช่น เกิดเดือนสิงหาคม 2503 ก็จะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนกันยายน 2563

          ส่วนใครที่เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2502 แต่ยังไม่เคยมาลงทะเบียนของปีก่อน ถ้าเพิ่งมาลงทะเบียนในปีนี้จะเริ่มได้รับเงินงวดแรกในเดือนตุลาคม 2562 เลย

          2. ลงทะเบียนช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 (รับเงินงบประมาณปี 2564) สำหรับผู้ที่เกิดวันที่ 2 กันยายน 2503 - 1 ตุลาคม 2503 ทุกคนที่มีสิทธิ์จะเริ่มได้รับเงินงวดแรกในเดือนตุลาคม 2563 

ตัวอย่างการรับลงทะเบียนและช่วงเวลาที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หลักฐานในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

          1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย
          2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
          3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงพร้อมสำเนา (สำหรับผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 

          แต่หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอรับเงินแทนได้ โดยต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

          1. หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
          3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพแล้ว ปีถัดไปต้องไปลงอีกไหม 

          การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนใหม่ทุกปี ลงเพียงครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิ์ไปตลอด เว้นแต่กรณีที่ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่ หรืออาจมีปัญหารายชื่อตกหล่น ถึงค่อยไปทำการยืนยันสิทธิ์ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้เงินเท่าไหร่ 

          การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิต โดยเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้  

          - อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน  

          - อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน  

          - อายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน  

          - อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับเงินได้ทางไหนบ้าง

          ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางช่องทางไหนได้ตามนี้

          1. รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง 

          2. ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน 

          3. โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ
 
          4. โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

          ทั้งนี้ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีธนาคาร ปัจจุบันยังให้สิทธิ์เฉพาะสูงอายุในเขตกรุงเทพฯ

          สำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์จะรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนกันให้เรียบร้อยกันได้เลย ส่วนใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ เฟซบุ๊ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          *อัปเดคข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 เช็กเลย ลงทะเบียนตอนไหน ได้เงินเท่าไหร่ โพสต์เมื่อ 25 กันยายน 2560 เวลา 13:50:24 554,641 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP