x close

3 ขั้นตอนง่าย ๆ ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ก่อนเริ่มจริง 3 เม.ย. - 15 พ.ค. นี้

3 ขั้นตอนง่าย ๆ ลงทะเบียนคนจนรอบ 2

           เตรียมความพร้อมลงทะเบียนคนจนรอบ 2 เข้าใจ 3 ข้อหลักคือ ขอแบบฟอร์ม เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนไปด้วยตัวเองและรอรับเอกสาร

           วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงขั้นตอนการเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือ ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยมีลำดับคร่าว ๆ 3 ข้อดังนี้
           1. การขอและดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน

           ผู้ลงทะเบียนในโครงการ สามารถขอแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), คลังจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 3,669 หน่วยรับลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , อีเพย์เมนต์ epayment.go.th และเว็บไซต์ของหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 หน่วยงานข้างต้น

ลงทะเบียนคนจน

           2. การทำความเข้าใจและกรอกแบบฟอร์ม

           ผู้ลงทะเบียนควรศึกษาแบบฟอร์มให้เข้าใจ และเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้พร้อม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และบุตร, สมุดทะเบียนบ้าน, ทะเบียนผู้พิการ, ทะเบียนเกษตรกร และเลขที่บัญชีเงินฝาก เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องสำรวจว่าตนมีรายได้ เงินฝาก และหนี้สินเท่าใด หลังจากนั้น ให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างละเอียดก่อนลงนามรับรองความถูกต้องและยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบ

           3. การมาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

           ผู้ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง โดยการยื่นแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเข้าระบบ และหลังลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐาน (ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม) กลับไป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ส่วนกรณี ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบมอบอำนาจมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
3 ขั้นตอนง่าย ๆ ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ก่อนเริ่มจริง 3 เม.ย. - 15 พ.ค. นี้ อัปเดตล่าสุด 30 มีนาคม 2560 เวลา 11:22:41 285,086 อ่าน
TOP