x close

9 อันดับบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงสุดในชั่วโมงนี้ ฝากธนาคารไหนดี มาดู !

ดอกเบี้ยเงินฝาก

          ใครกำลังมองหาบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงจากธนาคารต่าง ๆ อยู่ตอนนี้ มาดู 9 บัญชีเงินฝากนี้อาจเป็นทางเลือก

          ยุคนี้จะฝากเงินในธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยน้อยจนน่าตกใจ อย่างเงินฝากออมทรัพย์ส่วนใหญ่ให้ดอกเบี้ยไม่ถึง 1% หรือถ้าฝากประจำก็ได้ดอกเบี้ยเกิน 1% มานิดหน่อย จนชวนสงสัยเหมือนกันว่ามีบัญชีเงินฝากของธนาคารไหนที่ให้ดอกเบี้ยสูง ๆ บ้าง กระปุกดอทคอม เลยคัดเอาบัญชีเงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง ๆ มาไล่เรียงให้พิจารณากัน โดยยึดจากตัวเลขดอกเบี้ยที่ได้รับนะคะ ส่วนบัญชีนั้น ๆ จะต้องฝากแบบออมทรัพย์กี่วัน ฝากประจำกี่เดือน หรือมีเงื่อนไขอะไรพ่วงมาด้วย ต้องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกัน

1. เงินฝากออมทรัพย์ Justone ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) : ดอกเบี้ย 2.25-5%

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

        ถือเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดในช่วงนี้ก็ว่าได้ สำหรับบัญชีออมทรัพย์ Justone/Justone Payroll ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ซึ่งให้ดอกเบี้ย 2.25% แต่หากใครใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต BonusSaver ในเดือนนั้นตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไปร่วมด้วย จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 5% ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงที่สุดในชั่วโมงนี้เลย

เงื่อนไขสำหรับดอกเบี้ย 5%

        - ฝากเงินตั้งแต่ 0-200,000 บาท
        - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
        - ไม่กำหนดจำนวนคงเหลือขั้นต่ำ
        - ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต BonusSaver (ที่ผูกกับบัญชี Justone) บัตรใดบัตรหนึ่งภายในเดือนนั้น ๆ ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 5% 
        - หากไม่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต จะได้รับดอกเบี้ย 2.25% สำหรับเงินฝาก 100,000 บาทแรก ส่วนยอดฝากที่เกิน 100,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 1.0%
        - จ่ายดอกเบี้ยทุกวันทำการแรกของเดือน

        *อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559

        ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

2. เงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) 3 เดือน ธนาคารไทยเครดิต : ดอกเบี้ย 4.0%

        เป็นบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ที่ต้องเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต โดยจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนในอัตรา 4.0% ต่อปี

เงื่อนไข

        - สำหรับผู้ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ไทยธนทวี 12/4 หรือแบบสะสมทรัพย์ธนทวี 10/5 หรือแบบสะสมทรัพย์อื่นผ่านสาขาของธนาคาร
        - เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ขั้นต่ำ 1,000 บาท
        - รับฝากได้สูงสุดเท่ากับทุนประกัน
        - ใช้สิทธิ์เปิดบัญชีได้นับตั้งแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป

        *อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559

        ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารไทยเครดิต
 
3. เงินฝากประจำพิเศษ ธนาคารเกียรตินาคิน : ดอกเบี้ย 3.8%


        เป็นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับผู้ที่ทำประกันชีวิต เคเคเจน เวลท์ 12/5, เคเคเจน อินฟีนิท เวลท์ 88/4 หรือเคเคเจน อินฟีนิท เวลท์ 88/8 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

เงื่อนไข

        - เป็นบัญชีฝากประจำพิเศษ 6 เดือน
        - เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรกขั้นต่ำ 200,000 บาทเท่านั้น
        - ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
        - จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์
        - ต้องเปิดบัญชีภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่สมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต
        - เมื่อครบกำหนด 6  เดือน หากไม่ได้ถอนเงิน จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ณ ขณะนั้น
        - หากขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ หรือผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณารับประกัน ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก

        *อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 1 กันยายน 2559

        ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารเกียรตินาคิน

4. เงินฝาก Smart Combo ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) : ดอกเบี้ย 3.0-3.5%

        เป็นโปรแกรมเงินฝากพิเศษสำหรับผู้ซื้อประกันชีวิตกับธนาคาร และฝากเงินเป็นระยะเวลา 6-12 เดือน

เงื่อนไข

        - สำหรับผู้ซื้อประกันชีวิตประเภท 10/5, 15/7, 60/5, 25/15, 99/5 และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับสิทธิ์ฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน หรือ 12 เดือน
        - หากเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 3.0%
        - หากเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 3.5%
        - ยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของเบี้ยประกันภัยปีแรก
        - ฝากเงินภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
        - จำนวนฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท
        - รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
        - สามารถเปิดบัญชี/ฝากเงินในชื่อผู้เอาประกันภัย หรือชื่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือชื่อผู้รับผลประโยชน์ ก็ได้
        - ต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตและฝากเงินที่สาขาเดียวกันเท่านั้น และต้องชำระเบี้ยประกันปีแรกก่อนจึงใช้สิทธิ์ฝากเงินได้

        *อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

        ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

5. เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า ธนาคารกสิกรไทย : ดอกเบี้ย 3.30%

ดอกเบี้ยเงินฝาก

        เป็นบัญชีปลอดภาษีที่ต้องฝากทุกเดือน เป็นเวลา 24 เดือน และทำประกันชีวิตของธนาคารกสิกรไทย

เงื่อนไข

        - ผู้เปิดบัญชีต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์หรือเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ หรือเคยมีบัญชีดังกล่าวแต่ได้ปิดบัญชี/ครบกำหนดไปแล้ว
        - ต้องซื้อประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 6155 Guarantee และ/หรือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 90/5 ตั้งแต่วันนี้-6 ธันวาคม 2559 ผ่านสาขา และชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกับการเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า
        - บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า รับฝากตั้งแต่ 500-25,000 บาท โดยต้องฝากทุกเดือนเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน ติดต่อกัน 24 เดือน (ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
        - ยอดเงินฝากต่อเดือนต้องไม่เกิน 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ 1
        - ชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อผู้เอาประกัยภัยในกรมธรรม์
        - ต้องสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อหักเฝินเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์โดยอัตโนมัติทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

        *อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559

        ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารกสิกรไทย

6. เงินฝากปลอดภาษี ทวีค่า 36 เดือน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : ดอกเบี้ย 3.05%

        เป็นบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี และไม่ต้องทำประกันชีวิตพ่วงด้วย โดยต้องฝากเป็นระยะเวลา 36 เดือน
 
เงื่อนไข

        - ฝากเงินจำนวนเท่า ๆ กัน ทุกเดือน เป็นเวลา 36 เดือน (36 งวด)
        - หากขาดฝากเกิน 2 เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วงเงินขั้นต่ำสุด ณ วันที่ฝากแทน และต้องเสียภาษี
        - วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000-16,500 บาท
        - อัตราดอกเบี้ยคำนวณจาก เงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินขั้นต่ำสุด (ปัจจุบัน 1.8%) + 1.25% = 3.05%
        - หากปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลา 6 เดือน จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

        *อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559

        ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

7. เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX ธนาคารกรุงไทย : ดอกเบี้ย 2.45-2.95%

        เป็นเงินฝากประจำแบบปลอดภาษี รับดอกเบี้ยเต็ม ๆ เมื่อฝากเท่ากันครบตามระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อนไข

        - ฝากเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก สามารถขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
        - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นแบบลอยตัว (Float Rate) ดังนี้

ดอกเบี้ยเงินฝาก

        *อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 9 กันยายน 2559

        ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารกรุงไทย 

8. เงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไทยเครดิต : ดอกเบี้ย 2.8%

        อีกหนึ่งบัญชีเงินฝากปลอดภาษีที่ให้ดอกเบี้ยสูง ใช้ระยะเวลาฝากเพียง 24 เดือน และไม่ต้องทำประกันชีวิต

เงื่อนไข

        - ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
        - จำนวนเงินฝากต่อเดือน 1,000-25,000 บาท
        - ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 งวด

        *อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 

        ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารไทยเครดิต

9. เงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน ธนาคารธนชาต : ดอกเบี้ย 2.35-2.65%

        ปิดท้ายด้วยเงินฝากปลอดภาษีของธนชาตที่ฝากทุกเดือนในจำนวนเท่า ๆ กัน เป็นเวลา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงิน

เงื่อนไข

        - ต้องเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในวันและสาขาเดียวกันกับสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีเท่านั้น เพื่อหักเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี และรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
        - ฝากเท่ากันทุกเดือน ผ่านช่องทางหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา
        - ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
        - วงเงินฝาก 1,000-10,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.35% (อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร)
        - วงเงินฝาก 10,000-25,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.65% (อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร)

        *อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 2 กันยายน 2559

        ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารธนชาต

สรุปอันดับบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559)

ดอกเบี้ยเงินฝาก

        อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง หากใครสนใจออมเงินกับบัญชีไหนก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามจากธนาคารอีกครั้งนะคะ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
9 อันดับบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงสุดในชั่วโมงนี้ ฝากธนาคารไหนดี มาดู ! อัปเดตล่าสุด 15 กันยายน 2559 เวลา 13:36:36 96,835 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP