x close

5 อันดับบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2559 แบบประจำปลอดภาษี เช็กซิฝากเงินที่ไหนดี

ดอกเบี้ยเงินฝาก

         ออมเงินได้เดือนละ 1,000 บาท ลองมาฝากบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีดูสิ แต่จะฝากธนาคารไหนดี ลองมาดูอัตราดอกเบี้ย 2559 ของแต่ละที่ก่อนเลย

         สำหรับคนอยากเก็บออมเงินแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี แนะนำให้ลองเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี เพราะอย่างน้อยก็เป็นการบังคับให้เรานำเงินฝากเข้าธนาคารทุกเดือนเป็นจำนวนเท่า ๆ กันตลอดระยะเวลา 24 เดือน หรือ 36 เดือน หรือ 48 เดือน จึงช่วยให้เราเก็บเงินก้อนได้จริง ๆ ว่าแต่ใครที่คิดจะฝากบัญชีประจำปลอดภาษีแบบนี้ ต้องรู้เงื่อนไขกันก่อน
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

          - ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
          - ต้องฝากเงินในจำนวนเท่า ๆ กันเดือนละ 1 ครั้ง (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
          - กำหนดจำนวนเงินฝากต่ำสุด-สูงสุด ดังนี้

               * ระยะเวลาฝาก 24 เดือน จำนวนเงินฝาก 1,000-25,000 บาท
               * ระยะเวลาฝาก 36 เดือน จำนวนเงินฝาก 1,000-16,500 บาท
               * ระยะเวลาฝาก 48 เดือน จำนวนเงินฝาก 1,000-12,500 บาท

               โดยยอดเงินฝากรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท

          - เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ย ซึ่งมักมีอัตราสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป
          - หากถอนหรือปิดบัญชีก่อน 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
          - หากถอนหรือปิดบัญชีหลังฝาก 3 เดือนขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
          - กรณีขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด ไม่ถือว่าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะยังให้ดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการยกเว้นภาษี
          - กรณีขาดฝากเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี แต่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 15
          - สามารถเปิดได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร)
 
          ทราบเงื่อนไขของเงินฝากปลอดภาษีกันไปแล้ว ทีนี้ลองมาดูว่ามีธนาคารใดบ้างที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากปลอดภาษี แล้วถ้าเราจะฝากเงินแบบปลอดภาษีในช่วงนี้ ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

          เงินฝากปลอดภาษี (Tax Free) 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.80%

เงื่อนไข

          - จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000-25,000 บาท
          - อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
          - จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่เลือกฝาก

          ข้อมูลตามประกาศธนาคารไทยเครดิต อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ครั้งที่ 7/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารไอซีบีซี ไทย

          เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.60%
          เงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน : ดอกเบี้ย 2.75%
 
เงื่อนไข

          - จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000-25,000 บาท (สำหรับ 24 เดือน) และจำนวนเงิน 1,000-16,500 บาท (สำหรับ 36 เดือน)
          - จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น เดือนละ 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท
          - รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
          - วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากให้นับจากวันที่เปิดบัญชีไปอีก 24 หรือ 36 เดือน โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน กรณีเป็นวันหยุด วันครบกำหนดจะเป็นวันทำการถัดไป
 
          ข้อมูลตามประกาศธนาคารไอซีบีซี (ไทย) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี ไทย

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

          - เงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids (24 เดือน) ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด+0.75%  โดยข้อมูลตามประกาศธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2559 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน คือ 1.8% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี คือ 2.55%
 
          - เงินฝากปลอดภาษีทวีค่า (36 เดือน) รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 1.25% ซึ่งเท่ากับ 3.05%
 
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารยูโอบี

          บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน ระยะเวลาฝาก 24 เดือน

          - ยอดเงินฝาก 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 2%
          - ยอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25,000 บาท : ดอกเบี้ย 2.25%
          - ยอดเงินฝาก 25,000 บาทต่อเดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

          กรณีฝากเป็นระยะเวลา 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน จะได้รับดอกเบี้ย 2.50%

เงื่อนไข

          - ฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ด้วยระยะเวลา 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน โดยยอดเงินฝากรวมกันแล้วไม่เกิน 600,000 บาท
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท/ราย
          - ไม่จำกัดอายุ สมัครได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยสามารถเปิดบัญชีให้ผู้เยาว์เพิ่มได้ และถือว่าเงินในบัญชีเป็นของผู้เยาว์
          - ได้สิทธิพิเศษ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือนของการฝากเงิน โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุดถึง 1,200,000 บาทต่อบัญชี หรือ 2,400,000 บาทต่อคน (คุ้มครองร่วมกันระหว่างบัญชีทวีสินและแคร์โฟร์คิดส์)
          - กรณีผู้ฝากเงินมีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่ยื่นขอเปิดบัญชีจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง

          ข้อมูลตามประกาศธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ฉบับที่ 021/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารยูโอบี

ธนาคารกรุงไทย

          เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
 
เงื่อนไข

          - อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว (Float Rate) ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน

          โดยจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 1.450%

          ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก KTB ZERO TAX MAX คือ 2.45%

ดอกเบี้ยเงินฝาก

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย
 
          สำหรับใครที่สนใจฝากเงินแบบประจำปลอดภาษี ระยะเวลา 24 เดือน เราก็รวบรวมอัตราดอกเบี้ยจากทุกธนาคารที่มีบริการบัญชีปลอดภาษีมาให้เลือกกันตามความสะดวก (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2559

          นี่ก็คืออีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราออมเงินได้แบบง่าย ๆ เริ่มจากเก็บเงินให้ได้เดือนละอย่างน้อย 1,000 บาทแล้วฝากเข้าธนาคารทุกเดือน พอครบ 24 เดือนก็ได้รับเงินก้อนอยู่ในระหว่าง 24,000-600,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ฝากในแต่ละเดือน (ยังไม่รวมดอกเบี้ย) ใครที่เก็บเงินด้วยตัวเองไม่ค่อยอยู่ เผลอหยิบเงินออมไปใช้อยู่เรื่อย ก็ลองดูบัญชีเงินฝากปลอดภาษีนะคะ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
5 อันดับบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2559 แบบประจำปลอดภาษี เช็กซิฝากเงินที่ไหนดี อัปเดตล่าสุด 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:44:10 57,329 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP