x close

ประกาศแล้ว ! ซื้อบ้านหลังแรกไม่เกิน 31 ธันวาคม 2559 ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ซื้อบ้านหลังแรก
 
        ราชกิจจานุเบกษาประกาศอย่างเป็นทางการ ซื้อบ้านหลังแรกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ พร้อมจ่ายเงิน-โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ธันวาคม 2559 นำเงินค่าบ้าน 20% มาลดหย่อนภาษีได้

        หลังจากเมื่อปลายปี 2558 รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยการผ่อนปรนเงื่อนไขการกู้ซื้อบ้านให้ประชาชนผู้มีรายได้ปานกลางสามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ในราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตามมาด้วยการให้สิทธิผู้ซื้อบ้านหลังแรกสามารถนำเอา 20% ของราคาบ้านไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เป็นเวลา 5 ปี โดยสามารถใช้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2558 ได้เลยนั้น

        ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทอย่างเป็นทางการแล้ว โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

        1. ผู้มีเงินได้สามารถนำเอา 20% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท มาหักลดหย่อนภาษีได้เป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่องกัน นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี

        2. ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558-31 ธันวาคม 2559 และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดมาก่อน

        3. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ยกเว้นกรณีเสียชีวิตหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด

ซื้อบ้านหลังแรก

ซื้อบ้านหลังแรก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ราชกิจจานุเบกษา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศแล้ว ! ซื้อบ้านหลังแรกไม่เกิน 31 ธันวาคม 2559 ใช้ลดหย่อนภาษีได้ อัปเดตล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:17:57 50,324 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP