x close

5 เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุน RMF ลดหย่อนภาษี

5 เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุน RMF ลดหย่อนภาษี

         กองทุนรวม RMF เป็นตัวช่วยสำคัญในการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ ซึ่งยอดเงินลงทุนสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

         ถ้าพูดถึงการออมเงินระยะยาวเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ กองทุนรวม RMF ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ เพราะนอกจากผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนแล้ว ยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อหน่วยลงทุนอีกด้วย แต่ก่อนตัดสินใจแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนในกองทุนดังกล่าว K-Expert มี 5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม RMF มาฝากดังนี้ค่ะ
 

1. ยกเว้นการลงทุนได้ "ปีเว้นปี"

         เมื่อซื้อกองทุนรวม RMF แล้วต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในแต่ละปี หรือ 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถหยุดการซื้อชั่วคราวแบบ "ปีเว้นปี" ได้ แต่ห้ามหยุดลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน ยกเว้นกรณีทุพพลภาพและเสียชีวิต หากปีใดไม่มีเงินได้ก็ไม่ต้องลงทุน แต่ปีที่หยุดซื้อนั้นจะไม่นับเป็นปีลงทุนค่ะ

         การลงทุนใน RMF นั้นต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีการลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งการนับระยะเวลาลงทุน 5 ปีนั้นจะนับเฉพาะปีที่มีการซื้อหน่วยลงทุน และนับแบบวันชนวัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกค่ะ

2. รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 ส่วน

         สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส่วนแรกคือ เงินลงทุนใน RMF สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ลงทุนจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในแต่ละปี และเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทค่ะ

         ส่วนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกส่วนหนึ่งคือ เมื่อลงทุนครบเงื่อนไข 5 ปีและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์แล้ว หากมีกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แต่หากลงทุนใน RMF เกินจำนวนเงินที่มีสิทธิ์ลงทุนได้ เมื่อขายคืนแล้วมีกำไร กำไรจากการขายคืนซึ่งนับเฉพาะส่วนเงินลงทุนที่เกินสิทธิจะต้องเสียภาษีเงินได้ค่ะ

5 เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุน RMF ลดหย่อนภาษี

3. มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย


         ปัจจุบันกองทุนรวม RMF มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย โดยมีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และทองคำ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกช่วงชีวิตค่ะ

4. ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

         กองทุนรวม RMF ทุกกองทุนจะไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เพื่อให้เงินลงทุนในกองทุนรวม RMF เป็นเงินที่เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอย่างแท้จริง จึงมีหลักเกณฑ์ห้ามกองทุนรวม RMF จ่ายเงินปันผล

5. สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF ที่ถือครองอยู่ได้

         ตัวอย่างการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF เช่น ปี 2558 ลงทุนใน RMF ที่เน้นลงทุนในหุ้น หากในช่วงต่อมา ตลาดหุ้นเปลี่ยนเป็นขาลง ผู้ลงทุนสามารถย้ายหน่วยลงทุนไปยัง RMF ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารประเภทอื่นได้ แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ หน่วยลงทุนที่เราสับเปลี่ยนนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการลงทุนใหม่ จึงไม่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีในปีนั้นได้ค่ะ

         จะเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวม RMF มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก หากเรากำลังมองหากองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีอยู่ RMF จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งให้ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ และที่สำคัญคือ ผู้ลงทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงชีวิตของเราค่ะ

         ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องกับ "5 เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุน RMF" ได้ที่ www.askKBank.com/K-Expert  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาวางแผนเพิ่มเติมสามารถปรึกษากับ K-Expert ธนาคารกสิกรไทยได้ที่ K-Expert@kasikornbank.com

K-Expert Action

       ประมาณรายได้ทั้งปี เพื่อจะได้ไม่ลงทุนในกองทุนรวม RMF เกินสิทธิ
       ใช้วิธีหักเงินลงทุนขั้นต่ำทุกเดือนเพื่อไม่ให้ลืมลงทุนในกองทุนรวม RMF และไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน
       เริ่มลงทุนในกองทุนรวม RMF ตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตยามเกษียณที่สุขสบาย

ขอขอบคุณข้อมูลจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
5 เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุน RMF ลดหย่อนภาษี อัปเดตล่าสุด 26 กันยายน 2560 เวลา 11:55:38 6,142 อ่าน
TOP