x close

ขนส่งฯ ปัด ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ แจง แค่เพดานสูงสุด ยังไม่มีผลบังคับใช้ประกาศปรับค่าแท็กซี่ใหม่ เริ่มต้น 50 สนามบิน 100-150 บาท

ไม่ต้องตกใจ ! ขนส่งฯ ปัด ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ แจง แค่เพดานสูงสุด ยังไม่มีผลบังคับใช้


          กรมการขนส่งทางบก แจง ไม่ได้ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ เผย ประกาศกระทรวงฯ เป็นเพียงเพดานสูงสุดที่จะใช้กับรถแท็กซี่ในต่างจังหวัดเท่านั้น และยังไม่มีผลบังคับใช้ ยัน ไม่กระทบรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ

         จากกรณีที่มีกระทรวงคมนาคมได้ประกาศแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) โดยมีการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารร ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก เป็นไม่เกิน 50 บาท กิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ 12 บาท ในกรณีรถติดนาทีละไม่เกิน 3 บาทนั้น

         เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาชี้แจงว่า การปรับเพดานอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ดังกล่าวจะใช้กับรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนนอกเขตกรุงเทพมหานคร (ต่างจังหวัด) เท่านั้น ซึ่งปรับจากเดิม 2 กิโลเมตรแรกไม่เกิน 50 บาท เป็นไม่เกิน 100 บาท ส่วนกิโลเมตรต่อไป จากเดิมกิโลเมตรละ 12 บาท เป็นกิโลเมตรละ 20 บาท กรณีรถติด เคลื่อนที่ไม่ได้ จากเดิมนาทีละไม่เกิน 3 บาท เป็นไม่เกิน 5 บาท และหากใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือกลางคืนตามช่วงเวลาที่กระทรวงคมนาคมกำหนด ให้คิดค่าจ้างเพิ่มได้ไม่เกิน 100 บาท เพื่อแก้ปัญหาไม่มีรถแท็กซี่มาให้บริการ ส่วนกรณีใช้บริการแท็กซี่จากท่าอากาศยานนั้น จากเดิมไม่เกิน 100 บาท ก็จะปรับเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 150 บาท

         อย่างไรก็ตาม เพดานอัตราค่าโดยสารทั้งหมดยังไม่ใช่อัตราที่จะใช้จัดเก็บจริง โดยอัตราที่จะจัดเก็บจริงนั้น รมว.คมนาคม จะพิจารณากำหนดไม่เกินจากเพดานที่กฎกระทรวงบัญญัติตามสภาพความเหมาะสมในแต่ละจังหวัด จากนั้นจะออกประกาศกระทรวงคมนาคม และลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้จริงต่อไป

         ส่วนกรณีรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ นั้น นายจิรุตม์ ยืนยันว่ายังคงใช้เพดานอัตราค่าโดยสารเดิม คือสูงสุดไม่เกิน 50 บาท ซึ่งรวมถึงการเรียกรถแท็กซี่ผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งเพดานอัตราสูงสุดนี้ไม่ใช่อัตราที่จะใช้จัดเก็บจริง ยังคงต้องรอประกาศจากกระทรวงฯ เช่นกัน

          สำหรับประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558 มีเนื้อหาสำคัญเหมือนกัน ดังนี้

          สรุปเนื้อหาสำคัญของทั้ง 2 ฉบับที่เหมือนกันคือ

          1. รถมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก และต้องยื่นระงับทะเบียน หรือเปลี่ยนประเภทรถภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบอายุการใช้งาน

          2. ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราค่าโดยสาร และค่าบริการอื่น ๆ 

 ประกาศปรับค่าแท็กซี่ใหม่ เริ่มต้น 50 สนามบิน 100-150 บาท


          สำหรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่ มีดังนี้

รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร


          อัตราค่าโดยสารระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก ไม่เกิน 50 บาท กิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ 12 บาท ในกรณีรถติดนาทีละไม่เกิน 3 บาท

          การเรียกแท็กซี่ผ่านศูนย์บริการสื่อสาร หรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดได้ไม่เกิน 50 บาท

          กรณีจ้างจากท่าอากาศยาน หรือสถานที่ที่กระทรวงคมนาคมกําหนด กําหนดได้ไม่เกิน 100 บาท 

          ต้องไม่ติดตั้งระบบป้องกันการเปิดประตูรถจากภายในและกระจกกันลมทุกด้านต้องเป็นกระจกโปร่งใส ห้ามมิให้นําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก

ประกาศปรับค่าแท็กซี่ใหม่ เริ่มต้น 50 สนามบิน 100-150 บาท


รถแท็กซี่ในต่างจังหวัด


            แท็กซี่บุคคลธรรมดา ให้ใช้สีแดงและสีเหลือง ส่วนรถยนต์รับจ้างของนิติบุคคล ให้ใช้สีน้ำเงินและสีเหลือง
 
          ในกรณีที่ผู้ขับรถยนต์รับจ้างไม่ประสงค์จะทําการรับจ้าง ให้แสดงเครื่องหมาย "งดรับจ้าง" ไว้ที่หน้ารถด้านซ้ายของผู้ขับรถ โดยให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

          รถยนต์รับจ้างตามกฎกระทรวงนี้ ให้มีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปีนับแต่วันที่รถยนต์นั้นจดทะเบียนครั้งแรก

          ค่าโดยสารระยะทาง 2 กิโลเมตรแรกไม่เกิน 100 บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ 20 บาท รถติดนาทีละไม่เกิน 5 บาท

          กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสาร หรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดได้ไม่เกิน 50 บาท

          กรณีการจ้างจากท่าอากาศยาน หรือสถานที่ที่กระทรวงคมนาคมประกาศ กําหนดได้ไม่เกิน 150 บาท

           กรณีการจ้างในเวลากลางคืนตามที่กระทรวงคมนาคมประกาศ กําหนดได้ไม่เกิน 100 บาท


***หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 20.05 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ภาพจาก mratchakitcha.soc.go.th  ,  ครอบครัวข่าว 3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
mratchakitcha.soc.go.th, กรมการขนส่งทางบกเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขนส่งฯ ปัด ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ แจง แค่เพดานสูงสุด ยังไม่มีผลบังคับใช้ อัปเดตล่าสุด 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 20:05:47 11,680 อ่าน
TOP