ยกเลิกสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ดับฝันข้าราชการอยากมีบ้านจริงหรือไม่

ยกเลิกสวัสดิการเงินกู้

          ข้าราชควรรู้ ยกเลิกเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ดับฝันมีบ้านเป็นของตัวเองจริงหรือไม่ คนที่เคยกู้ไว้ต้องทำอย่างไรต่อไป พร้อมเปิดทางเลือกสินเชื่อใหม่ สำหรับข้าราชการที่อยากมีบ้าน


          นับเป็นหนึ่งในประเด็นที่กลุ่มราชการและลูกจ้าประจำของรัฐให้ความสนใจไม่ใช่น้อย สำหรับการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กลุ่มข้าราชการไม่สามารถกู้เงินในโครงการมาซื้อที่อยู่อาศัยของตัวเองได้อีกต่อไป จนหลายฝ่ายเกิดความกังวลว่ากลุ่มราชการเงินเดือนน้อยและลูกจ้างของรัฐ อาจจะไม่สานฝันในการมีบ้านของตัวเองได้อีกแล้ว เนื่องจากคงสู้ทนกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากภาคเอกชนไม่ไหว

          ขณะที่หลายคนที่ยังคงมีภาระต้องผ่อนชำระเงินในโครงการสวัสดิการดังกล่าวก็อาจเกิดความสงสัย ว่าเมื่อโครงการดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้ว ตนยังจำเป็นต้องชำระเงินกู้ต่อไปอีกหรือไม่ ซึ่งในวันนี้เราได้มีคำตอบมาฝากให้หายสงสัย พร้อมมีข้อมูลดี ๆ อีกทางเลือกสำหรับข้าราชการที่ฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตนเองมาฝากด้วย

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ คืออะไร

          ย้อนกลับไปในสมัยรัฐบาลของ นายอานันท์ ปันยารชุน ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของข้าราชการและลูกจ้าประจำของรัฐบาลที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ เนื่องจากสภาพสังคมที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำมีรายได้น้อยและมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง เกินกว่าจะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวยังเป็นมาตรการเพื่อลดการสูญเสียกำลังคนของรัฐ

          โดยภายใต้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ข้าราชการที่ทำงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และยังไม่มีที่อยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง สามารถขอกู้ยืมเงินตามโครงการไปเพื่อซื้อที่ดินและบ้าน หรือนำไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองได้ โดยต้องผ่อนชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่ราชการต่อไป

ยกเลิกสวัสดิการเงินกู้

ยกเลิกเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ

          เนื่องด้วยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งในปัจจุบันสถาบันการเงินมีการให้บริการสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก ทําให้ข้าราชการและลูกจ้างประจํามีทางเลือกมากขึ้น ประกอบกับปัญหาการสูญเสียกําลังคนของภาครัฐได้ลดความสําคัญลงไปแล้ว คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติให้ยกเลิกโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ

          โดยในวันที่ 9 กันยายน 2558 ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2558 ซึ่งได้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนเป็นต้นมา เป็นผลให้...

          - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ต้องนําเงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากโครงการดังกล่าวทั้งหมด คืนให้กับกรมบัญชีกลาง เพื่อนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

          - สำหรับเงินของโครงการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํายังอยู่ระหว่างการผ่อนชําระเงินกู้ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งคืนกรมบัญชีกลางเมื่อได้รับชําระหนี้ตามสัญญากู้เงินแล้ว

          - ผู้ที่ยังอยู่ระหว่างผ่อนชําระเงินกู้ หรือต้องชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ยังมีหน้าที่ต้องผ่อนชำระหรือชดใช้เงินต่อไป โดยไม่ต้องหาเงินก้อนมาชำระเต็มจำนวน จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลง หรือได้ชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วนแล้ว หรือออกจากการเข้าร่วมโครงการ


ธอส. ยันรัฐยังมีนโยบาย ช่วยข้าราชการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

          นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ ครม. มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการนั้น ขอชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเก่า ซึ่งทาง ธอส. ได้ยุติการปล่อยสินเชื่อใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี 2545

          ขณะเดียวกันแม้จะยุติการดำเนินโครงการไปแล้ว แต่รัฐบาลยังคงมีนโยบายให้ ธอส. เดินหน้าสร้างโอกาสให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองต่อเนื่อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลของ ธอส. ด้วยการให้ ธอส. จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อรองรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

          ยกตัวอย่างเช่น โครงการบ้าน ธอส.–กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544-2557 ส่วนข้าราชการที่ไม่ใช่สมาชิก กบข. ก็สามารถใช้บริการโครงการสินเชื่อสำหรับบุคลากรภาครัฐได้ โดยยอดสินเชื่อล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2558 พบว่ามีข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้รับสินเชื่อผ่านโครงการดังกล่าวไปแล้วกว่า 252,000 บัญชี คิดเป็นวงเงินกู้รวมกว่า 184,000 ล้านบาท และขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างเตรียมเปิดตัวโครงการประจำปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการบ้าน ธอส.–กบข. ครั้งที่ 11

ขอบคุณข้อมูลจาก
ratchakitcha.soc.go.th, oic.go.th, , thaigov.go.th


คิดอย่างไรกับเรื่อง: ยกเลิกสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ดับฝันข้าราชการอยากมีบ้านจริงหรือไม่ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 22 ส.ค 2560 , 13:36 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,150.0020,250.00
  • ทองรูปพรรณ19,783.8020,750.00
ยกเลิกสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ดับฝันข้าราชการอยากมีบ้านจริงหรือไม่ โพสต์เมื่อ 27 กันยายน 2558 เวลา 08:25:05 8,283 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP