ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Zero Coupon Bonds

    ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
  • เป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon) ในช่วงอายุของตราสารนั้นๆ แต่จะออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในราคาที่ต่ำกว่าราคาหน้าตั๋ว และผู้ลงทุนจะได้รับเงินตามหน้าตั๋วเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดชำระ

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...