ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Yield to Put

  อัตราผลตอบแทนถึงวันไถ่ถอนก่อนกำหนด
 • อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่คำนวณโดยมีสมมุติฐานว่าถือหุ้นกู้ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนกำหนด

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

   

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...