ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Yield To Maturity

    อัตราผลตอบแทนถึงวันครบกำหนด
  • อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนับจากวันที่ซื้อตราสารหนี้จนถึงวันที่ตราสารหนี้ครบกำหนดไถ่ถอน ในการคำนวณจะคำนึงถึงราคาตลาด มูลค่าไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยที่รับต่อปี และช่วงเวลาที่เหลือในการรับดอกเบี้ย

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...