ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Yield To Call

    อัตราผลตอบแทนถึงวันไถ่ถอนก่อนกำหนด
  • อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่คำนวณโดยมีสมมุติฐานว่าถือตราสารหนี้ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ออกตราสารหนี้มีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...