ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Yield Curve

    เส้นอัตราผลตอบแทน
  • เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน (Yield) กับอายุคงเหลือของตราสารหนี้ (Time to Maturity) โดยทุกๆ จุดบน Yield Curve จะแสดงอัตราผลตอบแทนตามอายุที่เหลือของตราสารหนี้ โดยปกติการสร้าง Yield Curve จะนำเอาพันธบัตรรัฐบาลในช่วงอายุต่างๆ มาใช้ในการสร้าง ซึ่งจะเรียกว่า “Risk - Free Yield Curve”หรือ “เส้นอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง”


    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...