ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Warrant

  ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์
 • ตราสารการเงินประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์ ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นอ้างอิงอยู่ (Underlying Securities) ในจำนวน ราคา และตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่เห็นประโยชน์ของการใช้สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ก็สามารถเลือกไม่ใช้สิทธิได้ โดยทั่วไปบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มักจะออก
  ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...