ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Turnover Ratio

  อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย
 • เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดปริมาณการซื้อขายหุ้นเทียบกับปริมาณหุ้นจดทะเบียน (มีหน่วยเป็นร้อยละ) แสดงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์ อัตราส่วนนี้ยิ่งมีค่าสูง 
  ก็ยิ่งแสดงถึงการเคลื่อนไหวของการซื้อขายว่ามีมูลค่าสูงมีสูตรคำนวณดังนี้

         อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย      =

  ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ X 100
   ปริมาณหลักทรัพย์จดทะเบียนเฉลี่ย  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...